Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

Pożyczka na Rozwój Turystyki – nabór wstrzymany

Komunikat z dnia 9 maja 2023 r. o wstrzymaniu naboru wniosków o udzielenie Pożyczki na Rozwój Turystyki

Ogłoszenie o naborze z dnia 24.02.2023 r.


Komunikat z dnia 25 listopada 2022 r. o wstrzymaniu naboru wniosków o udzielenie Pożyczki na Rozwój Turystyki


Ogłoszenie o naborze z dnia 23.08.2022 r.


Komunikat z dnia 15 lutego 2022 r. o wstrzymaniu naboru wniosków o udzielenie Pożyczki na Rozwój Turystyki


Komunikat z dnia 12 stycznia 2022 r. do Ogłoszenia z dnia 10 stycznia 2022 r. o wznowieniu naboru wniosków o udzielenie Pożyczki na Rozwój Turystyki - zmiana terminu naboru wniosków


Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2022 r. o wznowieniu naboru wniosków o udzielenie Pożyczki na Rozwój TurystykiWarmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dniem 08 czerwca 2021 r. zawiesza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na podstawie Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/14720/2021/V/DIF/371 zawartej w dniu 24 lutego 2021 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym / Wykonawcą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Zamawiającym, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki.


Komunikat z dnia 17.12.2021 r. o obowiązywaniu do odwołania rozwiązań covidowych dla Pożyczki na Rozwój TurystykiWARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

ogłasza
 
nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki na Rozwój Turystyki"

 

na podstawie Umowy wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki nr 2/PPWT/14720/2021/V/DIF/371 zawartej w dniu 24 lutego 2021 r. (zwanej dalej „Umową”) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Zamawiającym, zwanym również „BGK”, a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jako Pośrednikiem Finansowym / Wykonawcą, zwaną również „Agencją”, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym Pożyczka na Rozwój Turystyki.

 

Pożyczki udzielane są przez Pośrednika Finansowego ze środków udostępnionych przez BGK w wys. 12.000.000,00 zł oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wys. 631.578,95 zł, a w przypadku skorzystania przez BGK z prawa opcji, z dodatkowego wkładu BGK i dodatkowego wkładu Pośrednika Finansowego.

 

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 12.631.578,95 zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. 

 

 

Oprocentowanie pożyczek już od 0,038% w skali roku.
 
Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

 

 

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 12 kwietnia 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 25,27 mln zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji: www.wmarr.olsztyn.pl/rfp

 

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres:

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)
10-516 Olsztyn

 

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie, składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu, oprócz danych adresowych Agencji, powinny znajdować się następujące dane:

 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
 • wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki,
 • pełna nazwa oraz adres wnioskodawcy.

 

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony - na kopercie, w której składany jest wniosek - stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie, opatrzonym podpisem, datą oraz godziną wpływu wniosku. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę i godzinę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji.

 

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

 

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, winien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

 

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

 

Powyższe ma zastosowanie osobno dla każdego z następujących przedziałów kwotowych złożonych wniosków:

 1. 500 000,00 zł – 300 000,01 zł,
 2. 300 000,00 zł – 100 000,01 zł,
 3. 100 000,00 zł i poniżej tej kwoty.

 

Zgodnie z Umową, liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych start-upom wyniesie nie mniej niż 15% udziału w Portfelu Pożyczek.

 

Mając na uwadze obowiązek realizacji przez Agencję wskaźników określonych w ramach Umowy, Agencja w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy będzie decydować o ilości udzielonych pożyczek osobno w ramach każdego przedziału kwotowego, a także start-upom.

 

DLA KOGO

 

Pożyczkę na Rozwój Turystyki, zwaną dalej PnRT/Produktem Finansowym PnRT, otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, realizujący inwestycję na terenie Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie), a w przypadku zakupu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w Polsce Wschodniej oraz posiadający na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wsparcie jest udzielane Ostatecznym Odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej.

 

NA CO

 

PnRT udzielana Ostatecznemu Odbiorcy musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i/lub do wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej, a w przypadku PnRT udzielonych do dnia 30 czerwca 2021 r.[1]: wsparcie Ostatecznemu Odbiorcy może zostać udzielone z przeznaczeniem na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy w związku z kryzysem w dziedzinie zdrowia publicznego.

 

Wsparcie może być przeznaczone na następujące przedsięwzięcia:

1. obiekty noclegowe,
2. obiekty gastronomiczne,
3. infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
4. infrastruktura turystyki zdrowotnej,
5. infrastruktura kultury i rozrywki,
6. transport turystyczny,
7. organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
8. ekologiczne produkty,
9. produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe,
10. przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
11. inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

 

Wsparcie może być udzielone na następujące typy wydatków:

 1. prowadzenie robót budowlanych (budowa, przebudowa Lub remont obiektów i infrastruktury),
 2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
       
 1. zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
     
 • przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub przystosowania do prowadzenia działalności gospodarczej)
 •    
 • przedmiotem wsparcia nie będzie wyłącznie zakup gruntu/nieruchomości (maksymalny udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). W ramach inwestycji konieczne jest także finansowanie działań dotyczących danego produktu/usługi mających związek z gruntem/nieruchomością. Ze wsparcia wyłączony jest zakup nieruchomości z przeznaczeniem na cele obrotowe,
    
 1. zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
     
 • zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 – letniego)[1], tj. samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzeniem działalności turystycznej[2],
 •    
 • wyłącznie przez MŚP prowadzące działalność gospodarcza w Polsce Wschodniej oraz posiadające na terenie Polski Wschodniej: siedzibę lub oddział (zgodnie w wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS) albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do CEIDG). W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na zakup pojazdu do transportu drogowego, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie Polski Wschodniej, co zostanie potwierdzone przez Pośrednika Finansowego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG,
 •    
 • w przypadku, gdy udzielenie wsparcia byłoby pomocą de minimis, MŚP nie prowadzi działalności zarobkowej w zakresie transportu drogowego towarów, a nabywany pojazd nie jest przeznaczony do transportu drogowego towarów (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1407/2013).

 1. jako element przedsięwzięć, o których mowa powyżej, dopuszcza się:

 1. finansowanie wydatków związanych z wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych e-turystyka,
 2.   
 3. pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością. Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% wartości Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które zostało przyznane finansowanie,
 4.   
 5. pokrywanie przez Ostatecznych Odbiorców wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

 

 

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 

Wartość Jednostkowej PnRT nie może być wyższa niż 500.000,00 zł.

 

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PnRT nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PnRT.

 

Dopuszcza się możliwość karencji w spłacie raty kapitałowej Jednostkowej PnRT w terminie do 12 miesięcy, licząc od dnia jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej Pożyczki.

 

Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać dwie Jednostkowe Pożyczki w ramach Limitu Pożyczki przyznanego Pośrednikowi Finansowemu, pod warunkiem, że:

 • druga Jednostkowa Pożyczka zostanie udzielona po rozliczeniu wydatkowania środków w pierwszej Jednostkowej Pożyczce oraz
 • Agencja zrealizuje wskaźnik dotyczący wdrażania Instrumentu Finansowego PnRT: udzielenie co najmniej 54 Jednostkowych Pożyczek.

 

Łączna maksymalna wartość udzielonych Jednostkowych PnRT jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł.

 

Z PnRT finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. obejmujące wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

OPROCENTOWANIE

 

 1. Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego są oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 2. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie obowiązywania i jest równe ½ stopy bazowej KE[4], obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki, z zastrzeżeniem pkt) 3 i 4.
 3. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielonej MŚP na przedsięwzięcie mające status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom[5] w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe ¼ wartości stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki.
 4. Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielonej przedsiębiorstwu start-up jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i jest równe ¼ wartości stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki.
 5. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis, finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych, wg stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

 

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o PnRT, oceny wniosków, oraz warunki i zasady udzielania PnRT określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie Agencji oraz na stronie internetowej Agencji:  https://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/pozyczka-na-rozwoj-turystyki

 

 

Pytania prosimy kierować na adres Agencji lub:
e-mail:            wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60

[1] Okres obowiązywania może zostać wydłużony na podstawie pisemnej decyzji BGK.  

[2] Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960, 1052) nowy środek transportu – rozumie się przez to przeznacz one do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego. Pojazdami używanymi będą samochody nie spełniające powyższych warunków.  

[3] Np. na potrzeby imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów integracyjnych, transferu z lotniska do hotelu, wyjazdów firmowych, szkoleń targów, konferencji, obozów, kolonii, zielonych szkół.  

[4] Stopa bazowa jest ogłaszana przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6). 

[5] W celu uzyskania preferencji w oprocentowaniu Ostateczny Odbiorca musi przedstawić Pośrednikowi Finansowemu certyfikat o nadaniu statusu MRP, najpóźniej w dniu podpisania Umowy Pożyczki. 
Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka”
jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s