Aktualności

Agencja

FE

RPO

Pożyczki

Zasoby

Projekty

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 07 czerwiec 2019 10:58

RPO WiM 2014-2020

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020

Tel. 89 521 12 54, 89 521 12 53

email:·piwmarr@wmarr.olsztyn.pl16 marca 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na realizację części Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oferta WMARR S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z ww. umową WMARR S.A. jest odpowiedzialna za realizację następujących Poddziałań:


Poddziałanie


alokacje UE w EUR

1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

10 625 852,60

1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

31 172 516,40

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

10 778 030,90

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

17 034 443,00

1.4.2 Pakietowanie produktów i usług

15 949 555,00

1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

5 000 000,00

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

15 000 000,00

1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

28 000 000,00

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

25 000 000,00


Pozostałe poddziałania Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM na lata 2014-2020 pozostają w kompetencjach Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Oś priorytetowa „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” realizuje dwa cele tematyczne polityki spójności: CT 1„wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” oraz CT 3 „wzmacnianie konkurencyjności MŚP”.

Cele szczegółowe realizowane w ramach Osi I to:

  • Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej
  • Wzrost innowacyjności firm w obszarach inteligentnych specjalizacji dzięki działalności badawczo-rozwojowej
  • Lepsze warunki do rozwoju MŚP
  • Nowe modele biznesowe w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego
  • Zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

Oś priorytetowa „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” przygotowana została z myślą o wzroście innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, a co za tym idzie poprawie warunków funkcjonowania firm regionu, ich przeżywalności, nowoczesności, podnoszenia i rozszerzenia oferty produktowej i usługowej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wydobycie potencjału przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie i oparciu ich konkurencyjności o innowacyjne rozwiązania. Nacisk położony jest szczególnie na rozwój trzech zidentyfikowanych w regionie inteligentnych specjalizacji a także wyłanianiu nowych obszarów o potencjale kreowania przewag konkurencyjnych regionu.

Dużą rolę w realizacji powyższego celu odegrają badania i innowacje. Nowe technologie wypracowane samodzielnie oraz we współpracy z sektorem naukowym będą transferowane do gospodarki celem jej unowocześnienia. Wsparcie skoncentrowane zostanie na podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ale także duże przedsiębiorstwa prowadzące prace badawczo-rozwojowe i zapewniające ich dyfuzje do gospodarki będą mogły otrzymać dofinansowanie. 

Ostatnio zmieniany piątek, 07 czerwiec 2019 12:18

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny
FE WiM na lata 2021-2027
RPO WiM na lata 2014-2020

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s