Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

W związku z sytuacją epidemiologiczną mającą miejsce w województwie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wstrzymuje do 19.04.2021 osobiste przyjmowanie zabezpieczeń dotyczących grantów na kapitał obrotowy, w tym weksli in blanco, w siedzibie Agencji. Zgodnie z naszym komunikatem z dnia 4.03.2021, jest możliwość notarialnego poświadczenia podpisu na zabezpieczeniu poza siedzibą Agencji. W załączeniu przedstawiamy przykładowo wypełniony dokument deklaracji wekslowej i poręczenia współmałżonka. W przypadku gdy nie ma współmałżonka lub ustanowiona jest rozdzielność majątkowa, wypełnia się tylko deklarację wekslową. Na deklaracji/poręczeniu jako numer umowy należy wpisać numer wniosku o grant. Data zawarcia umowy - wpisana na końcu umowy. Kwota grantu…
środa, 31 marzec 2021 14:04

Komunikat

Informujemy, iż w dniu 2.04.2021r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jest czynna do godziny 13.30.
W związku z sytuacją epidemiologiczną mającą miejsce w województwie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wstrzymuje do 09.04.2021 osobiste przyjmowanie zabezpieczeń dotyczących grantów na kapitał obrotowy, w tym weksli in blanco, w siedzibie Agencji. Zgodnie z naszym komunikatem z dnia 4.03.2021, jest możliwość notarialnego poświadczenia podpisu na zabezpieczeniu poza siedzibą Agencji. W załączeniu przedstawiamy przykładowo wypełniony dokument deklaracji wekslowej i poręczenia współmałżonka. W przypadku gdy nie ma współmałżonka lub ustanowiona jest rozdzielność majątkowa, wypełnia się tylko deklarację wekslową. Na deklaracji/poręczeniu jako numer umowy należy wpisać numer wniosku o grant. Data zawarcia umowy - wpisana na końcu umowy. Kwota grantu…
W związku ze złożeniem przez Wnioskodawców wniosków o pożyczkę w kwocie przekraczającej dostępne środki pieniężne na udzielanie pożyczek, z dniem 24 marca 2021 r. zostaje wstrzymany nabór wniosków o udzielenie pożyczki do projektów: - Pożyczka RPO 1 (ze środków pochodzących z dofinansowania otrzymanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach) - Pożyczka RPO 2 (ze środków pochodzących z dofinansowania otrzymanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach) Powyższa sytuacja ma charakter przejściowy, a…
W związku z sytuacją epidemiologiczną mającą miejsce w województwie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wstrzymuje od dnia 15.03.2021 do 26.03.2021 osobiste przyjmowanie zabezpieczeń dotyczących grantów na kapitał obrotowy, w tym weksli in blanco, w siedzibie Agencji. Zgodnie z naszym komunikatem z dnia 4.03.2021, jest możliwość notarialnego poświadczenia podpisu na zabezpieczeniu poza siedzibą Agencji. W załączeniu przedstawiamy przykładowo wypełniony dokument deklaracji wekslowej i poręczenia współmałżonka. W przypadku gdy nie ma współmałżonka lub ustanowiona jest rozdzielność majątkowa, wypełnia się tylko deklarację wekslową. Na deklaracji/poręczeniu jako numer umowy należy wpisać numer wniosku o grant. Data zawarcia umowy - wpisana na końcu…
poniedziałek, 15 marzec 2021 08:02

Komunikat - pożyczka płynnościowa

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że wnioski o udzielenie Pożyczki Płynnościowej (Umowa Operacyjna nr 2/RPWM/5920/2020/0/DIF/274 zawarta w dniu 29 maja 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego) przyjmowane będą do dnia 19 marca 2021 r. Po tym terminie nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej będzie zawieszony.
środa, 10 marzec 2021 08:42

Ogłoszenie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wydzierżawi budynek Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A w Olsztynie o powierzchni użytkowej 2 790,90 m2 wraz z wyposażeniem oraz przyległym terenem, zlokalizowanym na działkach gruntu o nr 108/3 i nr 108/4 o łącznej powierzchni 0,8561 ha, objętych KW Nr OL1O/00084613/5 wraz z udziałem 75/100 w działce nr 108/2 stanowiącej drogę wewnętrzną o powierzchni 0,1029 ha objętej KW nr OL1O/00084612/8, stanowiących własność WMARR S.A. w Olsztynie. Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu pt; „Centrum Wdrażania i promocji Innowacji w Olsztynie” nr UDA-RPWM.01.01.11-28-002/10-00 z dnia 23 grudnia 2010…
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ION) informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 13 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wersji papierowej wniosku oraz załączników kolejnych Wnioskodawców według wstępnej listy rankingowej wniosków o grant. (Są to wnioski których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór, wliczając w to wartość alokacji wykorzystaną na już wybrane wnioski). Kolejne wnioski do których wysyłane jest mailowo wezwanie zaznaczone są zielonym kolorem (nie są tu wliczone wnioski wycofane). Przypominamy, iż wezwanie przekazywane jest drogą…
czwartek, 04 marzec 2021 10:43

Komunikat - granty kapitał obrotowy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż kontaktuje się z grantobiorcami mailowo, po odesłaniu przez Państwa podpisanej umowy, w sprawie zaproszenia na złożenie zabezpieczenia. W przypadku braku możliwości przyjechania do siedziby Agencji w celu złożenia zabezpieczenia wekslowego, jest możliwość notarialnego poświadczenia podpisu. W załączeniu przedstawiamy przykładowo wypełniony dokument deklaracji wekslowej i poręczenia współmałżonka. W przypadku gdy nie ma współmałżonka lub ustanowiona jest rozdzielność majątkowa, wypełnia się tylko deklarację wekslową. Na deklaracji/poręczeniu jako numer umowy należy wpisać numer wniosku o grant. Data zawarcia umowy - wpisana na końcu umowy. Kwota grantu - w przykładzie podano grant minimalny, Państwo wpisują…
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatny webinar:„Pakiet rozwiązań pomocowych Banku Gospodarstwa Krajowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców”11 marca 2021 r. o godzinie 11:00Agenda spotkania:11.00 -11.05 Rozpoczęcie spotkania i przywitanie gości Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego, Bank Gospodarstwa KrajowegoAnna Ozdarska, z-ca Dyrektora ds. Dochodów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych11.05 -11.45 Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. System gwarancji BGK – wsparcie w kredytowaniu firm Piotr Natkański, Dyrektor ds. sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń, Bank Gospodarstwa Krajowego11.45 -12.05 Pozostałe rozwiązania pakietu pomocowego BGKRafał Maciejewski, Specjalista ds. projektów rozwojowych, Bank Gospodarstwa Krajowego12.05 -12.50 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z…

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.plfax 89 521 12 60

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s