Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

wtorek, 12 styczeń 2021 15:00

Komunikat – granty na kapitał obrotowy

W związku z pojawiającymi się pytaniami grantobiorców, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż granty na kapitał obrotowy jako środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowią przychód zwolniony z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT i art. 17 ust 1 pkt 21 i 53 ustawy o CIT).
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie § 6 ust. 15 Regulaminu naboru wniosków o granty na kapitał obrotowy informuje, iż termin oceny wniosków ulega wydłużeniu do dnia 11 lutego 2021 r. Zmiana terminu spowodowana jest dużą liczbą wniosków podlegających ocenie oraz występującą niestarannością w ich przygotowaniu przez Wnioskodawców, co powoduje konieczność uzupełniania wniosków i ponownej ich weryfikacji.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania drugą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy (lista uszeregowana jest według numeru identyfikacyjnego wniosku). Na liście znalazły się te wnioski z przedziału do 100% wartości środków przeznaczonych na nabór, dla których zakończyła się już ocena. Informujemy, iż dla kolejnych będących obecnie…
Zaktualizowana po zwiększeniu alokacji lista wniosków nr 3 o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 12 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 tj. kwota alokacji wynosi: 1.944.266,30 EURO co stanowi 8.859.049,40 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO = 4,5565 PLN.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż w związku z wejściem w życie 23.12.2020 r. „Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw”, przestaje obowiązywać wydłużony termin składania wniosków o płatność. Dla wniosków o płatność składanych od 23.12.2020 r. obowiązują terminy określone w umowie o dofinansowanie projektu. Uwaga – w przypadku zaliczek dla których wnioski o zaliczkę zostały złożone przed 23.12.2020, stosuje się zasady dotychczasowe – czyli wydłużenie okresu złożenia rozliczenia zaliczki o dodatkowe 30 dni.
poniedziałek, 21 grudzień 2020 13:02

Komunikat - granty kapitał obrotowy

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami wnioskodawców co do dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje: Wnioskodawców umieszczonych na pierwszej liście cząstkowej wniosków wybranych do dofinansowania (oraz kolejnych listach, gdy się pojawią) prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania przez nas umowy o powierzenie grantu, do siedziby: Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy WMARR S.A. w Olsztynie). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest późniejsze dosłanie dokumentu na który muszą Państwo oczekiwać, m.in. ze…
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania pierwszą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy (lista uszeregowana jest według numeru identyfikacyjnego wniosku).
Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2020 r. zmianie uległ Załącznik nr 3 – dokumenty do umowy do Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20, w zakresie: - Oświadczenie męża/żony Grantobiorcy/ o wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy o powierzenie grantu oraz ustanowienie przez Grantobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o powierzenie grantu, zawartej z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – usunięto z wzoru zapis o potwierdzeniu podpisu przez pracownika ION; - Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (wyłącznie w przypadku określonym przez…
Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 09.12.2020 r. zmianie uległ Regulamin naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20, w zakresie:§ 7 otrzymuje brzmienie: Rozstrzygnięcie naboru i wybór wniosków o granty do dofinansowania Ostateczne rozstrzygnięcie naboru następuje w terminie 7 dni od zakończenia oceny poprzez zatwierdzenie przez Zarząd WMARR S.A. w Olsztynie w formie uchwały, ostatecznej listy ocenionych wniosków o grant opracowanej przez KOW zawierającej przyznane oceny, wskazującej wnioski, które spełniły kryteria wyboru wniosków o grant i: - uzyskały liczbę punktów albo -…

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s