Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

wtorek, 01 czerwiec 2021 07:40

Komunikat

Informujemy, iż w dniu 04.06.2021r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie jest nieczynna.
środa, 19 maj 2021 14:41

Informacja o płatnościach grantów

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż dla umów dla których zostały już wniesione zabezpieczenia, płatności będą dokonywane od 26 maja 2021 roku.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ION) informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 13 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wersji papierowej wniosku oraz załączników kolejnych Wnioskodawców według wstępnej listy rankingowej wniosków o grant. (Są to wnioski których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór, wliczając w to wartość alokacji wykorzystaną na już wybrane wnioski). Kolejne wnioski do których wysyłane jest mailowo wezwanie zaznaczone są niebieskim kolorem (nie są tu wliczone wnioski wycofane). Przypominamy, iż wezwanie przekazywane jest drogą…
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż została zakończona ocena wniosków, co do których wnioskodawcy zostali wezwani do złożenia wersji papierowej dnia 08.03.2021. W załączeniu ostateczna lista wniosków wybranych do dofinansowania, uwzględniająca również wszystkie do tej pory wybrane wnioski w postaci list cząstkowych. Na liście znalazły się wnioski z przedziału do 110% wartości środków przeznaczonych na nabór.
Ósma lista cząstkowa wniosków o grant na kapitał obrotowy wybranych do dofinansowania Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania ósmą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy (lista uszeregowana jest według numeru identyfikacyjnego wniosku). Na liście znalazły się te wnioski z przedziału do 100% wartości środków przeznaczonych na nabór,…
Dnia 26 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pobierz: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 (PDF) Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 (PDF)
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie udostępnia wzór Oświadczenia o udzieleniu poręczenia, które może być stosowane jako forma dodatkowego zabezpieczenia umowy o powierzenie grantu, w przypadku grantów przekraczających kwotę 24.000 zł. Poręczenia może udzielić wyłącznie inna osoba niż współmałżonek Grantobiorcy udzielający poręczenia wekslowego. W celu zaakceptowania przez W-MARR S.A. w Olsztynie tej formy dodatkowego zabezpieczenia, prosimy o przesyłanie (wraz z dokumentami do podpisania umowy) dokumentów potwierdzających sytuację finansową poręczyciela, tj. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, dokument poświadczający wysokość emerytury (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę), informację o wysokości przychodów w przypadku przedsiębiorców (kserokopia PIT lub analogicznych dokumentów…
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania siódmą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy (lista uszeregowana jest według numeru identyfikacyjnego wniosku). Na liście znalazły się te wnioski z przedziału do 100% wartości środków przeznaczonych na nabór, dla których zakończyła się już ocena. Informujemy, iż dla kolejnych będących obecnie…
wtorek, 20 kwiecień 2021 14:03

Informacja o płatnościach grantów

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż w związku z chwilowym brakiem środków na rachunku Banku Gospodarstwa Krajowego, dla umów dla których zostały już wniesione zabezpieczenia, płatności będą dokonywane od 19 maja 2021 roku.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza beneficjentów realizujących projekty w Poddziałaniach 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na bezpłatne spotkanie informacyjne (online) na temat zasad rozliczenia projektu Termin spotkania: 29 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 10:40 Miejsce spotkania: Platforma Webex

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.plfax 89 521 12 60

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s