Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

wtorek, 10 październik 2023 12:22

Komunikat - konkurs RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 tj. kwota alokacji wynosi: 12 973 497 EURO co stanowi 60 123 077,14 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO =4,6343 PLN.
Szanowni Państwo, Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w szkoleniu pt. "Optymalizacja podatkowa szansą na wzrost konkurencyjności firm na rynkach zagranicznych”, które odbędzie się 23 października 2023 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie WMARR S.A. w Olsztynie, Plac Gen. J. Bema 3. Szkolenie poprowadzi Pan Hubert Grzyb – doradca podatkowy i adwokat, który od 10 lat zajmuje się doradztwem podatkowym. Podczas szkolenia zostaną omówione takie zagadnienia jak: - Czym jest optymalizacja podatkowa; - Metody optymalizacji podatkowej; - Planowanie podatkowe; - Wybór optymalnej…
środa, 04 październik 2023 08:10

Komunikat - konkurs RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy RPO WiM na lata 2014-2020, z września 2023 roku na październik 2023 roku. Przyczyną zmiany terminu było oczekiwanie na uzupełnienia złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ww. konkursie.
wtorek, 03 październik 2023 12:41

Komunikat - konkurs RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie na podstawie uzyskanej akceptacji Ministerstwa Finansów na czasową nadkontraktację, informuje, że przewidywane jest dalsze podwyższenie kwoty alokacji w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, o dodatkową kwotę 3 759 701 EUR. Podwyższenie kwoty nastąpi po przekazaniu do WMARR S.A Limitu środków możliwych do zakontraktowania w ramach RPO WiM 2014-2020, które planowane jest do 06.10.2023 r.
Zaktualizowana po zwiększeniu alokacji lista nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
wtorek, 03 październik 2023 12:31

Komunikat - konkurs RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu zmianie uległa kwota alokacji na konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 tj. kwota alokacji wynosi: 9 358 448,38 EURO co stanowi 43 369 857,32 PLN [1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. [1] Wartość w PLN została określona według kursu gdzie 1 EURO =4,6343 PLN.
Lista wniosków o dofinansowanie projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Dnia 25 września 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pobierz: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 (PDF) Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 (PDF)
Zaktualizowana po rozpatrzeniu protestów lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację kryteriów formalnych w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020
środa, 13 wrzesień 2023 08:00

Ostrzeżenie przed oszustami

Ostrzeżenie! Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ostrzega przed oszustami! W związku z sygnałami o osobach podających się za pracowników (doradców) Agencji i oferujących odpłatnie: rzekomą dokumentację pożyczkową niezbędną do otrzymania pożyczki, usługi przygotowania dokumentacji pożyczkowej, wyjaśniamy, że WMARR S.A. w Olsztynie nie prowadzi sprzedaży dokumentacji pożyczkowej, ani tym bardziej nie świadczy odpłatnych usług przygotowania dokumentacji pożyczkowej. Nie współpracuje też z żadnymi firmami doradczymi w wyżej wymienionym zakresie. Informujemy, że pełna dokumentacja pożyczkowa do ogłaszanych przez WMARR S.A. w Olsztynie naborów wniosków o udzielenie pożyczek jest bezpłatna i dostępna do pobrania na naszej stronie internetowej. 

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s