Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 01 luty 2021 13:05

Piąta lista cząstkowa wniosków o grant na kapitał obrotowy wybranych do dofinansowania

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż na  podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy, Projekt nr RPWM.01.03.05-28-0001/20 Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął do dofinansowania piątą listę cząstkową pozytywnie ocenionych wniosków o grant na kapitał obrotowy (lista uszeregowana jest według numeru identyfikacyjnego wniosku).

Na liście znalazły się te wnioski z przedziału do 100% wartości środków przeznaczonych na nabór, dla których zakończyła się już ocena.

 Informujemy, iż dla kolejnych będących obecnie w ocenie wniosków, ewentualne kolejne listy cząstkowe oraz ostateczna zatwierdzona lista ocenionych wniosków o grant uwzględniająca  również wszystkie uprzednio zatwierdzone wnioski w formie listy/list cząstkowych będą publikowane w miarę postępującej oceny.

Do wnioskodawców umieszczonych na liście prześlemy w najbliższym czasie drogą mailową informację, którą również zamieszczamy poniżej:

 

Wnioskodawców umieszczonych na liście prosimy o przesłanie dokumentów niezbędnych do przygotowania przez nas umowy o powierzenie grantu w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez W-MARR S.A. w Olsztynie wezwania, lub w najbliższym możliwym terminie do siedziby:

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy WMARR S.A. w Olsztynie) następujących dokumentów:

 

  • Formularz Identyfikacji Finansowej (wzór jest w załącznikach do umowy, prosimy wypełnić, podpisać, niezbędny jest podpis i pieczęć banku, lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego o danym numerze). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą możliwe jest podanie rachunku prywatnego danej osoby, nadal niezbędny jest podpis i pieczęć banku, lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego o danym numerze;
  • Zgoda współmałżonka/wspólnika spółki cywilnej na zawarcie umowy grantu– należy wypełnić i podpisać (w przypadku osób nie posiadających współmałżonka lub posiadających rozdzielność majątkową, nie wypełnia się zgody, a tylko Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą o braku współmałżonka/rozdzielności majątkowej, kserokopię aktu o rozdzielności majątkowej potwierdza za zgodność Grantobiorca). Zgoda wspólnika jest niezbędna w przypadku gdyby umowę o powierzenie grantu w imieniu spółki podpisywali nie wszyscy wspólnicy;
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – należy wypełnić i podpisać. Jest to taki sam formularz, jaki był już przez Państwa wypełniany do wniosku chodzi o jego aktualizację - wzór załącznik nr 3 do wniosku;
  • Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – należy wypełnić i podpisać;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez  Grantobiorcę) za miesiąc w którym złożono wniosek o grant i ewentualne inne dokumenty dokumentujące wysokość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy, Uwaga – nie dotyczy to osób samozatrudnionych, nie muszą one przedstawiać ZUS DRA!;
  • ZUS DRA (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę) za wszystkie miesiące roku 2019, 2018, 2017 i ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wysokość zatrudnienia w powyższym okresie na podstawie umowy o pracę u Grantobiorcy. Uwaga – jeśli firma Grantobiorcy istnieje krócej niż od 01.01.2017, Wnioskodawca winien przedłożyć dokumenty za cały okres istnienia firmy. Uwaga – nie dotyczy to osób samozatrudnionych, nie muszą one przedstawiać ZUS DRA!;
  • bilans i rachunek zysków i strat na 31.12.2019 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  Grantobiorcę) - w przypadku spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, spółek partnerskich oraz innych podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania ( tzn. jeśli dany podmiot nie sporządza bilansu i rachunku zysków i strat, nie ma obowiązku go przedstawiać), księga przychodów i rozchodów dla podmiotów zobowiązanych do jej sporządzania – dane za rok 2019;
  • deklaracja podatkowa /PIT za rok 2019 (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę) – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat;
  • zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami z ZUS i Urzędu Skarbowego (na dzień 31.12.2019 lub aktualne na moment przyznania grantu - oryginały). Mogą być dostarczone wydruki dokumentów dostarczonych z ww. urzędów z wykorzystaniem profilu zaufanego przez tzw. ePUAP – prosimy wówczas wydrukować całość elektronicznej informacji. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich wystawienia!

 

Zaktualizowane wzory dokumentów do umowy znajdują się pod naszym komunikatem z 16 grudnia 2020 r.

 

W przypadku grantu większego niż 24.000 zł prosimy o pisemną informację, jaki rodzaj drugiego zabezpieczenia Państwo wybierają!

Uwaga – ze względu na sytuację epidemiologiczną preferujemy przesyłanie dokumentów Pocztą Polską! Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz uniknięcie ewentualnych kolejek.

 

Dokumenty prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu.

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 01 luty 2021 13:08

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s