Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

piątek, 02 październik 2020 13:29

Nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki Płynnościowej POIR"

Pożyczki POIR Pożyczki POIRWARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
w dniu 08 października 2020 r. rozpocznie nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki Płynnościowej POIR"


na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/11420/2020/XII/DIF/331 zawartej w dniu 01 października 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Płynnościowa POIR".

 

Pożyczki udzielane będą przez Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Funduszy udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy w wys. 17.500.000,00 zł pochodzących z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych oraz z budżetu państwa w ramach Projektu Fundusz Pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP – FPWP POIR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 08 października 2020 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 150% środków, (tj. kwotę 26.250.000,00 zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego, jednak nie krócej niż 3 dni. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl.

 

DLA KOGO

Pożyczkę Płynnościową POIR otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1229 z późn. zm.), spełniający warunki mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, określone w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014, zarejestrowany, dotknięty bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19, mający siedzibę albo stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, który w dniu udzielenia Jednostkowej Pożyczki nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt. 18 Rozporządzenia nr 651/2014 lub w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji, jeżeli po tym dniu znalazł się w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

 

NA CO

W ramach Instrumentu Finansowego PP finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki mogą zostać przeznaczone na nieopłacone na 01 lutego 2020 r. wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo inwestycyjne[1], w szczególności:

1)           wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,

2)           zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,

3)           spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,

4)           zatowarowanie, półprodukty, itp.,

5)           inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy,

6)           bieżące raty[2] kredytów, pożyczek lub leasingów, pod warunkiem, że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

  

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

Wartość Jednostkowej PP POIR nie może przekraczać:

1)      dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypacanych przez Ostatecznego Odbiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 01 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

2)      25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.; albo

3)      jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnienie, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenie pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

 

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PP POIR nie może być dłuższy niż 72 miesięcy (6 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PP POIR.

Dopuszcza się możliwość karencji w spłacie Jednostkowych PP POIR w terminie do 6 miesięcy licząc od daty uruchomienia PP POIR, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty PP POIR, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej PP POIR.

Jednostkowa PP POIR finansuje wydatki w kwotach brutto, tj. obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT.

 

OPROCENTOWANIE 

Jednostkowe pożyczki udzielane Ostatecznemu Odbiorcy objęte są dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Pomoc w formie dotacji na odsetki udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres:

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)

10-516 Olsztyn

 

lub

elektronicznie przesyłać na adres: pozyczki.covid19@wmarr.olsztyn.pl w przypadku dokumentów podpisanych przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wniosek o udzielenie pożyczki (składany w wersji papierowej) wraz z załącznikami, sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie, składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu, oprócz danych adresowych Agencji, powinny znajdować się następujące dane:

  • Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
  • wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR,
  • pełna nazwa oraz adres wnioskodawcy.

 

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony w przypadku wniosku złożonego w siedzibie Agencji - na pierwszej stronie wniosku o udzielenie pożyczki - stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie, opatrzonym podpisem, datą oraz godziną wpływu wniosku.

 

W przypadku wniosku wraz z załącznikami składanego w formie elektronicznej, zarówno wniosek, jak i każdy z załączników, musi zostać opatrzony przez osobę reprezentującą wnioskodawcę (wskazaną w CEIDG/KRS) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES.

 

Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę i godzinę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji lub datę i godzinę wpływu na adres pozyczki.covid19@wmarr.olsztyn.pl, przy czy wpływ wniosku po godz. 15:30 traktowany będzie jako wpływ dnia następnego o godz.7:30, tj. w godzinach pracy Agencji.

 

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

 

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

 

  

Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o PP POIR, oceny wniosków, oraz warunki i zasady udzielania PP POIR określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne będą w siedzibie Agencji, oraz na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl  zakładka POŻYCZKI, produkt  POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR od dnia 06 października 2020 r.

 

[1]jeżeli jest to niezbędne do utrzymania działalności Ostatecznego Odbiorcy i poprawy jego płynności finansowej, dopuszcza się finansowanie wydatków inwestycyjnych do wysokości 20% ze środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy

[2] Bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 01.02.2020 r. a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 październik 2020 09:23

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s