Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

wtorek, 11 maj 2021 14:14

Druga lista uzupełniająca wniosków o grant na kapitał obrotowy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ION) informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 13 Regulaminu  naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wersji papierowej wniosku oraz załączników kolejnych Wnioskodawców według wstępnej listy rankingowej wniosków o grant.

(Są to wnioski których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór, wliczając w to wartość alokacji wykorzystaną na już wybrane wnioski).

 

Kolejne wnioski do których wysyłane jest mailowo wezwanie zaznaczone są niebieskim kolorem (nie są tu wliczone wnioski wycofane). 

 

Przypominamy, iż wezwanie przekazywane jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o grant. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wysłania wezwania Wnioskodawcy do złożenia wersji papierowej. W przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu upływu terminu na przesłanie dokumentacji - decyduje data nadania

Ostatnio zmieniany wtorek, 11 maj 2021 14:17

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s