Aktualności

Agencja

FE

RPO

Pożyczki

Zasoby

Projekty

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 13:05

Możliwości uzyskania wsparcia w skrócie

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


Możliwości uzyskania wsparcia w skrócie


Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

 • Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

 • Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).


W ramach typu 1 i 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie, która oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania.

Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

Przedsiębiorstwa (MŚP i duże)

 • Grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże
 • Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo


Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Projekty w Poddziałaniu będą polegały na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu w przedsiębiorstwach wyników badań/ rozwiązań technologicznych wypracowanych z naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, w następujących schematach:

Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. 

Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo- rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Zakres merytoryczny współpracy: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu, przygotowanie do komercjalizacji badań B+R.

Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.

Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej.

Prace mogą być realizowane przez pracowników firmy lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R.

Schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo - rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Finansowanie dużych projektów badawczo- rozwojowych połączonych z wdrożeniem uzyskanych wyników. Część B+R (etap I) musi obejmować badania mające na celu rozwój nowych technologii i/lub produktów. Część wdrożeniowa (etap II) obejmuje wdrożenie uzyskanych wyników do etapu pierwszej produkcji włącznie. Oznacza ona pierwsze wdrożenie przemysłowe polegające na zwiększeniu skali linii pilotażowych lub zakupie/ wytworzeniu pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące etapy następujące po uruchomieniu linii pilotażowej użytej do fazy testowania. Pierwsza produkcja nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji).

Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

Schemat A i B

 • Przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

Schemat C

 • Przedsiębiorstwa MŚP i duże
 • Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo


Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Projekty realizowane będą w dwóch schematach:

Schemat A

Dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować model biznesowy i program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analiza opłacalności przedsięwzięcia. Beneficjent jest zobligowany wskazać, czy przeprowadzona została analiza rynku dotycząca usług doradczych i mentorskich.

Schemat B

Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

 • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/sprzętu/maszyn,

 • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

W odniesieniu do schematu A:

 • warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, iż przedsięwzięcie będzie opierało się o innowacyjny pomysł, który będzie stanowić przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa.

 • maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 m-ce od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

W odniesieniu do schematu B:

 • realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w schemacie A. Warunkiem otrzymania wsparcia w schemacie B będzie wykazanie wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy w początkowej fazie rozwoju oraz powiązania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa opartą o innowacyjny pomysł.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lataPoddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass”

Wsparcie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć wynikających z dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia” zmierzające do stworzenia w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne systemu zarządzania żeglarstwem w obszarze szlaku żeglownego Wielkich Jezior Mazurskich. Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z organizacją systemu „sail pass”. Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Schemat B – przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty. Ponadto dofinansowane zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

Schemat A i B

 • przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
 • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)


Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Wsparcie w niniejszym Poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno- komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp.). Dofinansowanie może zostać przeznaczone również na promocję nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców) oraz przygotowanie pracowników do funkcjonowania w nowym modelu. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

 • Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
 • Grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)


Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Przygotowanie oferty produktowo -usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.

Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚPPoddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych wypracowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo, jak i we współpracy z podmiotami oferującym usługi naukowo-badawcze. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych. Preferowane będą inicjatywy będące

wynikiem prac badawczo-rozwojowych wypracowanych w ramach poddziałania 1.2.1 i 1.2.2 RPO WiM 2014-2020. Preferencje uzyskają projekty innowacyjne w skali krajowej oraz projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

 • Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
 • Grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP


Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego 
dziedzictwa regionu
 

Na co jest możliwe pozyskanie dofinansowania (typ projektów)

Budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej, polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś stanowiły o jego tożsamości i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą decydować o przewadze konkurencyjnej.

Przykładowe działania mogą obejmować:

 • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
 • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
 • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.
 • remont zabytkowych obiektów gospodarczych lub rewitalizacja innych obiektów zabytkowych na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do SZOOP.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Kto może pozyskać wsparcie (typy beneficjanta)

 • Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
 • Grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)


Wyżej zamieszczone informacje o Poddziałaniach stanowią ogólny zarys przedmiotu wsparcia i uprawnionych do dofinansowania podmiotów.
Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentach konkursowych i programowych RPO WiM na lata 2014-2020. 


O czym warto pamiętać:

 • Terminy ogłaszania konkursów dla Działań i Poddziałań w poszczególnych latach zawarte są w Ramowym harmonogramie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 

 • Informacje o tym, na jakie projekty będzie można otrzymać dofinansowanie, kto może starać się o środki unijne i jakie są kryteria wyboru projektów, poziomy dofinansowania projektów znajdują się w Szczegółowym opisie Osi Priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 • Wnioski aplikacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 muszą być wypełnione w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI MAKS2) dostępnym na stronie internetowej www.rpowarmia.mazury.pl

 • Zasady ogłaszania konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, sporządzania wniosku, sposób i forma składania wniosku, termin dostarczenia wniosku, sposób dokonania oceny wniosku, zakres i sposób poprawiania lub uzupełniania wniosku, sposób podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz procedurę odwoławczą określają regulaminy poszczególnych konkursów.

 • Rodzaje udzielanej pomocy

Pomoc publiczna

Pomoc de minimis

Węższy zakres wydatków kwalifikowanych (np. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)

Szerszy wachlarz wydatków kwalifikowanych wynikający z wytycznych horyzontalnych, ograniczony typem projektu, którego pomoc ma dotyczyć (np. dopuszczający promocję, szkolenia, dokumentację typu biznesplan)

Możliwość rozpoczęcia  realizacji projektu  po złożeniu wniosku aplikacyjnego (efekt zachęty)

Możliwość  złożenia wniosku  po rozpoczęciu  realizacji projektu (rozpoczęcie nie wcześniej niż 1.01.2014)

Wysokość otrzymanej pomocy określona w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej (nie ma odrębnego pułapu uzależnionego od już otrzymanej pomocy)

Określony pułap pomocy 200000 euro dla
1 przedsiębiorcy w okresie 3 ostatnich  lat podatkowych (w odniesieniu  do lat obrachunkowych)  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 czerwiec 2019 14:07

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny
FE WiM na lata 2021-2027
RPO WiM na lata 2014-2020

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s