Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

czwartek, 13 czerwiec 2019 13:01

Oprocentowanie


1) Pożyczki będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Ma to zastosowanie w przypadku przyznania preferencji i/lub premii, pod warunkiem, że Pożyczkobiorca spełni warunki do uzyskania wsparcia na zasadach pomocy de minimis. 

2) W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji, pożyczki będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe według następujących zasad:

a) oprocentowanie równe 50% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji,

b) oprocentowanie równe 75% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla Inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

3) W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, pożyczka będzie mogła być udzielona na warunkach rynkowych.

4) Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki) i wyrażane jest w stosunku rocznym. 

 

 

Stopa bazowa KE wynosi 1,84% w skali roku.

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 czerwiec 2020 08:23