Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 16 listopad 2020 14:15

Zaktualizowana lista złożonych wniosków o grant - według automatycznej oceny punktów z oznaczeniem wniosków do 110% alokacji

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (ION) informuje, iż zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu  naboru wniosków o granty na Kapitał obrotowy  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020, wzywa do złożenia wersji papierowej wniosku oraz załączników Wnioskodawców o najwyższej punktacji, wskazanej na wstępnej liście rankingowej wniosków o grant – których wnioskowana łączna wartość wsparcia w postaci grantów wyniesie 110% alokacji przeznaczonej na nabór.

Wnioski o wartości do 110% alokacji zaznaczone są żółtym kolorem (nie są tu wliczone wnioski wycofane).  

Przypominamy, iż wezwanie przekazywane jest drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku o grant. Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wysłania wezwania Wnioskodawcy do złożenia wersji papierowej. W przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu upływu terminu na przesłanie dokumentacji - decyduje data nadania.

Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2020 15:29

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s