Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

czwartek, 03 luty 2022 12:38

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektów: Pożyczka RPO 1 i Pożyczka RPO 2

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż z dniem 22 lutego 2022 r. od godz. 07:30 wznawia nabór wniosków o udzielenie pożyczki do projektów:

- Pożyczka RPO 1 (ze środków pochodzących z dofinansowania otrzymanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach),
- Pożyczka RPO 2 (ze środków pochodzących z dofinansowania otrzymanego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na realizację projektu pn. Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach).

 

W ramach wznowionego naboru, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych, pochodzących ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek oraz mając na uwadze obowiązek realizacji przez Agencję wskaźników określonych w ramach Umów o dofinansowanie:

  • Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o udzielenie pożyczki,
  • kiedy łączna suma kwot wnioskowanych pożyczek do projektów RPO 1 i RPO 2 przekroczy kwotę 6 mln zł, nabór wniosków o udzielenie pożyczki zostanie wstrzymany, a stosowna w tej sprawie informacja zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres:

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)
10-516 Olsztyn

 

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie, składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu, oprócz danych adresowych Agencji, powinny znajdować się następujące dane:

  • Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
  • wniosek o udzielenie pożyczki w ramach projektu: Pożyczka RPO 1/ Pożyczka RPO 2,
  • pełna nazwa oraz adres wnioskodawcy.

 

Informacje dotyczące zasad ubiegania się o Pożyczkę RPO1 / Pożyczkę RPO2, oceny wniosków, oraz warunków i zasad ich udzielania określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie Agencji oraz na stronie internetowej Agencji: 

https://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/pozyczka-rpo-1

https://www.wmarr.olsztyn.pl/rfp/pozyczka-rpo-2

 

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony - na kopercie, w której składany jest wniosek - stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie, opatrzonym podpisem, datą oraz dokładnym czasem wpływu wniosku. Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę, godzinę i minutę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji.

 

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, winien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

 

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że ocena spełnienia kryteriów formalnych prowadzona jest do momentu, w którym suma kwot wniosków poprawnych formalnie osiągnie wartość pozwalającą na rozdysponowanie środków w ramach wznowionego naboru.

 

Na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

 

W przypadku wyczerpania środków, wnioski oczekujące w kolejce pozostaną bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

 

Pytania prosimy kierować na adres Agencji lub:
e-mail:                        wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s