Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 22 luty 2021 10:17

Ogłoszenie o naborze wniosków - "Pożyczka Płynnościowa"

WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
ogłasza

nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki Płynnościowej"

 

na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/5920/2020/0/DIF/274 zawartej w dniu 29 maja 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Płynnościowa".

 

Pożyczki udzielane są przez Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Funduszy udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy w wys. 5.000.000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wys. 263.157,89 zł.

 

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 5.263.157,89 zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. 

 

Oprocentowanie pożyczek już od 0,023% w skali roku.

Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

 

 

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 01 marca 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 10.526.315,78 zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres:

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen Józefa Bema 3 (skrzynka podawcza na parterze)

10-516 Olsztyn

 

lub

elektronicznie przesyłać na adres: pozyczki.covid19@wmarr.olsztyn.pl w przypadku dokumentów podpisanych przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Wniosek o udzielenie pożyczki (składany w wersji papierowej) wraz z załącznikami, sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie, składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu, oprócz danych adresowych Agencji, powinny znajdować się następujące dane:

 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
 • wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa,
 • pełna nazwa oraz adres wnioskodawcy.

 

 

W przypadku wniosku wraz z załącznikami składanego w formie elektronicznej, zarówno wniosek, jak i każdy z załączników, musi zostać opatrzony przez osobę reprezentującą wnioskodawcę (wskazaną w CEIDG/KRS) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę i godzinę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji lub datę i godzinę wpływu na adres pozyczki.covid19@wmarr.olsztyn.pl.

 

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

 

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

 

Powyższe ma zastosowanie osobno dla każdego z następujących przedziałów kwotowych złożonych wniosków:


1

Do 100.000,00 zł

2

100.000,01 zł – 200.000,00 zł

3

200.000,01 zł – 300.000,00 zł 

4

300.000,01 zł – 400.000,00 zł

 

Mając na uwadze obowiązek realizacji przez Agencję wskaźników określonych w ramach Umowy Operacyjnej, Agencja w trakcie realizacji przedmiotowej Umowy będzie decydować o ilości udzielonych pożyczek osobno w ramach każdego przedziału kwotowego.

 

DLA KOGO

 

Pożyczkę Płynnościową, zwaną dalej PP/Produktem Finansowym PP, otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy  przed 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a obecnie:

 1. znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub
 2. są zagrożone skutkami wystąpienia COVID-19 lub
 3. ich przychody z tytułu prowadzonej działalności uległy znacznemu obniżeniu w wyniku wybuchu pandemii COVID-19,

NA CO

 

W ramach Instrumentu Finansowego PP finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

 

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki obejmują wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w szczególności:

 1. utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.
 2. pokrycie bieżących opłat i wydatków (m.in ZUS, koszty wynajmu, wynagrodzenia pracowników, w tym składowe należne ZUS, US i inne koszty bieżące)
 3. zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.
 4. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp,
 5. finansowanie kapitału obrotowego, w tym zatowarowanie, półprodukty, itp.
 6. sfinansowanie niezbędnych dla istnienia firmy inwestycji umożliwiających dostosowywanie się przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych (m.in rozwinięcie udogodnień teleinformatycznych, sieci dystrybucji zdalnej w tym kurierskiej).

 

 

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 

Wartość Jednostkowej PP nie może być wyższa niż 400.000,00 zł.

 

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PP nie może być dłuższy niż 72 miesięcy (6 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PP.

 

Dopuszcza się możliwość karencji w spłacie Jednostkowych PP w terminie do 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia PP, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty PP, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej PR.

 

Jednostkowa PP może finansować wydatki w kwotach brutto, tj. obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT.

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencyjnego oprocentowania.

 

OPROCENTOWANIE

 

Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Pośrednika Finansowego będą oprocentowane:

 1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 488 z późn. zm.). Oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki udzielanej na zasadach pomocy de minimis jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości:
  1. 15% stopy bazowej[1] dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia - dla przedsiębiorców, którzy zagwarantują utrzymanie przez okres 12 miesięcy od otrzymania pożyczki zatrudnienia na poziomie wynoszącym min. 90 % zatrudnienia na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,
  2. 25% stopy bazowej[2] dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielenia - dla pożyczek udzielanych w obszarze Inteligentnych Specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego (IS) tj.:
 • drewno i meblarstwo,
 • żywność wysokiej jakości,
 • ekonomia wody,

dla których przypisane rodzaje działalności PKD zostały wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu.

                   c. 50% stopy bazowej[3] dla pożyczek udzielanych w złotych polskich z dnia udzielania –- dla pozostałych projektów,

przy czym wysokość stopy bazowej określona jest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. lub komunikatu zastępującego).

 1. w przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie wsparcie może zostać udzielone na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, przy zastosowaniu obniżonych stóp oprocentowania co najmniej równych stopie bazowej (ustalonej zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6.) obowiązującej w dniu 1 pażdziernika 2020 r.[4], powiększonej o co najmniej:
 • w pierwszym roku trwania pożyczki o 25 punktów bazowych,
 • w drugim i trzecim roku trwania pożyczki o 50 punktów bazowych,
 • w czwartym, piątym i szóstym roku trwania pożyczki o 100 punktów bazowych,

przy czym kwota główna pożyczki nie może przekroczyć:

 1. dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez beneficjenta, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności albo
 2. 25% łącznego obrotu beneficjenta w 2019 r. albo
 3. jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie beneficjenta o zapotrzebowaniu na płynność, kwota pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,
 4. jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy,
 5. w przypadku pożyczki, której termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu31 grudnia 2020 r., kwota główna pożyczki może być wyższa niż kwota określona w lit. a i b powyżej, jeżeli istnieje odpowiednie uzasadnienie i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.
3. W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, Pośrednik Finansowy będzie miał możliwości udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r.) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki.

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o PP, oceny wniosków, oraz warunki i zasady udzielania PP określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie Agencji, oraz na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl  zakładka POŻYCZKI, produkt POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA.

 

 

Pytania prosimy kierować na adres Agencji lub:
e-mail:            wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60

[1] wysokość stopy bazowej na 01.03.2021 r. wynosi 0,15%

[2] wysokość stopy bazowej na 01.03.2021 r. wynosi 0,15%

[3] wysokość stopy bazowej na 01.03.2021 r. wynosi 0,15%

[4] wysokość stopy bazowej na 01.10.2020 r. wynosi 0,29%


Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 luty 2021 12:12

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s