Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach...
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/ poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP - nr konkursu RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lutego 2017 10:00


Komunikat z dnia 28.09.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 27.09.2017 r. zmianie uległ Załącznik nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 do Regulaminu konkursu: RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja,·Regionalnego Programu Operacyjnego·Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


W Załączniku nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 zmianie uległ §13 „Pozostałe warunki przyznania i wykorzystania pomocy”, dodano pkt 4 i 5.


§13 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

4. Beneficjent zobowiązuje się ponadto do :

1) dostarczenia do IP RPO WiM, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy, ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczącej inwestycji związanej
z realizacją Projektu Nr………………24, w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy (z możliwością wydłużenia wskazanego terminu);

2) dostarczenia do IP RPO WiM, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy, ostatecznej decyzji o·zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r., dotyczącej inwestycji związanej z realizacją Projektu Nr……………25, w·przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy (z możliwością wydłużenia wskazanego terminu);

3) dostarczenia do IP RPO WiM, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy, dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji projektu Nr ……………..26 w przypadku gdy dokumenty nie zostały dostarczone przed podpisaniem Umowy (z możliwością wydłużenia wskazanego terminu);

4) przedłożenia, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od momentu podpisania Umowy Deklaracji wyboru zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wskazującej kolejne zabezpieczenie wraz z dokumentami niezbędnymi do jego·weryfikacji27

§13 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

5. Niewypełnienie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 4, może spowodować rozwiązanie Umowy na podstawie § 24 ust. 2 pkt 2.

_________________

24 Jeżeli dotyczy

25 Jeżeli dotyczy

26 Jeżeli dotyczy

27 Jeżeli dotyczy


Wzór umowy o dofinansowanie zmienia się w związku z przyjęciem w dniu 25.08.2017 r. przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zmienionych zasad zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.


Zmiana obowiązuje od 27.09.2017 r.

 

Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF)

Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązujące od 27.09.2017 r.
Komunikat z dnia 19.09.2017

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19.09.2017 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

- załącznik nr 18 do regulaminu konkursu: Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy złagodzenia warunków dotyczących składania zabezpieczeń projektów: warunek ustanawiania dwóch zabezpieczeń nie dotyczy projektów, w których kwota dofinansowania nie przekracza 250 000 zł. Zmiana obowiązuje od 19.09.2017.

 

Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF)

Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązujące do 26.09.2017 r.

 


 

Komunikat z dnia 14.07.2017

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 14.07.2017 r. zmianie uległ Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MSP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacji podlega następujący załącznik do Regulaminu konkursu tj.:

Załącznik nr 9 - Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) wyboru projektów w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno - komunikacyjne w działalności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020


Aktualizacja załącznika nr 9 polega na wskazaniu w Liście sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) kryteriów wyboru podlegających ocenie w celu skrócenia i uproszczenia etapu oceny projektów.


W załączonym poniżej pliku znajdują się wzory dokumentów.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.


Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF)

Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązujące do 18.09.2017 r.
WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 800 000,00 EUR[1] co daje kwotę 7 795 800,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR)


Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.


O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)


Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 20 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 200 000,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.


Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, it.).

Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców). Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.


Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114). w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).

 

Termin składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 20 kwietnia 2017 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Poddziałaniu 1.4.3 Technologie informacyjno–komunikacyjne w działalności MŚP RPO WiM 2014-2020.  


Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl/ (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 30.01.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,3310 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków
Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF)


Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązujące do 13.07.2017 r.


 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR