Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Zasady obowiązujące przy wyłanianiu wykonawcy 1.1.5-1.1...
aaa
Zasady obowiązujące przy wyłanianiu wykonawcy 1.1.5-1.1.9 RPO WiM 2007 - 2013 PDF Drukuj Email

 Komunikat Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
z dnia 29 października 2012 r. informujący o wprowadzeniu dokumentu pn. 
„Wytyczne w sprawie wyłaniania wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych do realizacji Projektów przez Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Uchwałą Nr 39/588/12/IV z dnia 21.08.2012 r. przyjął „Wytyczne w sprawie wyłaniania wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych do realizacji Projektów przez Beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Niniejsze wytyczne skierowane są do Beneficjentów, którzy przy wyłanianiu wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych do realizacji Projektu nie są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm. – PZP), tj. nie spełniających przesłanek podmiotu określonego w art. 3 PZP, a także gdy wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 PZP.

Wytyczne zostały wydane w celu zapewnienia jednolitego podejścia przy rozpatrywaniu poszczególnych przypadków nieprawidłowości oraz określenia transparentnych reguł postępowania Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (IZ) związanych z realizacją ustawowych obowiązków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) w zakresie ustalania i nakładania korekt finansowych, o których mowa w art. 98 rozporządzenia 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U.UE.L. Nr 210, poz. 25, z późn. zm.), za naruszenia zasad przy udzielaniu zamówień współfinansowanych ze środków funduszy UE, dla których nie stosuje się PZP.

Wymierzanie korekt wynikające z art. 98 rozporządzenia 1083/2006 zostało doprecyzowane w Wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dla wydatków współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL, wersja ostateczna z dnia 29 listopada 2007 r.), przyjętych przez Komisję Europejską. Na gruncie tego dokumentu IZ opracowała przedmiotowe wytyczne, które mają zastosowanie od 21.08.2012 r.

 

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Wytyczne w sprawie wyłaniania wykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych do realizacji Projektów przez Beneficjentów nierobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

(206 kB)

Dodano 2012-10-29
 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1
Pytania_bledy_white