Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B - nr konkursu RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 PDF Drukuj Email
piątek, 23 marca 2018 10:10

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Komunikat z dnia 14.11.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 14.11.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat B w zakresie:

§ 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

  1. „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 tj. kwota alokacji wynosi: 12·379 182,37 EURO co stanowi 53·610 525,08 PLN[1] ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Zmiana wynika ze zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs i obowiązuje od 14.11.2018 r.[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj.30.10.2018 r., gdzie 1 EUR =· 4,3258 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków.

Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF) - obowiązuje od 14.11.2018 r.


Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązują od 14.06.2018 r.
Komunikat z dnia 14.06.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 14.06.2018 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

załącznik nr 15 „Wzór umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 do Regulaminu konkursu: RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą we wzorze umowy o dofinansowanie w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych (aktualizacja uwzględniająca RODO), IP wprowadza zmianę we wzorze umowy o dofinansowanie w zakresie §24 „Ochrona danych osobowych”.

Zmiana obowiązuje od dnia 14.06.2018 r.

 


Archiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązywał do 13.11.2018 r.


Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązują od 14.06.2018 r.KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż w przypadku projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.4.2 Schemat B udział żadnego z partnerów we wkładzie własnym do projektu nie może przekraczać 70% wkładu własnego ogółem, gdzie wkład własny rozumiany jest jako % wydatków kwalifikowalnych w projekcie, finansowanych przez partnerów.


KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uprzejmie prosi Wnioskodawców składających osobiście dokumenty aplikacyjne w konkursie RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 o uzupełnienie poniżej załączonego wzoru pisma. Usprawni to proces przyjmowania i potwierdzenia złożenia  wniosków w sekretariacie  WMARR S.A.

Potwierdzenie złożenia (PDF)

Potwierdzenie złożenia (DOCX)WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE 
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 EUR [1] co daje kwotę 41 670 000,00 PLN.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR


Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)


Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 700 000,00


Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:


Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na „menadżera pakietu” (w formie usługi polegającej na wspieraniu i organizowaniu procesu przygotowania pakietu), przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu dostosowanie dotychczasowej lub planowanej nowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu. Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]:
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Termin składania wniosków: od 27 kwietnia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2018 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B. 

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl/ (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, 27.02.2018 r., gdzie 1 EUR = 4,1670 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środkówArchiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązywał do 13.11.2018 r.


Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązywały do 13.06.2018 r.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie LSI MAKS2 (PDF)

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1