Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 13:04

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Objaśnienia do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poszczególne IZ do punktu 6.5.2.10) Wytycznych, dotyczącymi wartości progów zamówień w kontekście ustalania właściwych minimalnych terminów składania ofert, wyjaśniamy:

1. Wytyczne nie podają wprost kwot wartości zamówień, od których uzależniony jest minimalny termin składania ofert. Odsyłają w przedmiotowym zakresie do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: rozporządzenie).W związku z tym, zalecamy uwzględnianie w procedurze zasady konkurencyjności progów wyższych, właściwych odpowiednio dla usługi dostaw. Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia jest to równowartość 214 000 euro. Jeśli chodzi o wartość zamówień sektorowych, właściwym progiem jest kwota będąca równowartością 428 000 euro.

2. Potwierdzamy, że dla zamówień sektorowych poniżej ww. progu, termin minimalny wynosi 14 dni, a powyżej tego progu – minimum 30 dni.

3. Jednocześnie wyjaśniamy, że w procedurze zasady konkurencyjności, obowiązujące terminy minimalne należy uznać za odpowiednio długie. To oznacza, że w procedurze zasady konkurencyjności (inaczej niż jest to w przypadku zamówień podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 9a Pzp), zamawiający, stosując prawidłowo terminy minimalne, nie musi uzasadniać, że uwzględnił złożoność zamówienia w wymiarze terminu, jaki wyznaczył.

Należy przyjąć, że – co do zasady – określony w Wytycznych termin minimalny uwzględnia w swoim wymiarze także złożoność zamówienia oraz ewentualny czas potrzebny na sporządzenie oferty.
Komunikat

Szanowni Państwo,

21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

7 stycznia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

16 grudnia 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

25 listopada 2022 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)]

Termin obowiązywania: stosowanie wytycznych zawiesza się częściowo od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 118 KB) - wersja aktualna, obowiązująca od 25 listopada 2022 r.


Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych
 (PDF 107 KB) - wersja archiwalna, obowiązująca od 16 grudnia 2021 r. do 24 listopada 2022 r.

Informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych (PDF 107 KB) - wersja archiwalna, obowiązująca od 7 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
Komunikat


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r. natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/Komunikat IZ RPO WiM 2014-2020
dotyczący aspektu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 przypomina o wynikającym z tzw. rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) zakazie podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Wytyczne (PDF 673 KB)

Obowiązuje od 01.01.2021 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 243 KB

Załączniki:
Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020(Zaktualizowany dnia 26 marca 2021) (PDF) 1,89 MB

Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (ZIP) 70 KB (Aktualizacja z dnia 6 listopada 2019 r.)

Trwałość w projektach współfinansowanych z funduszy UE (Komentarz do przepisów) PDF 184 KBKOMUNIKAT
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane pod linkiem:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2843/publikacja-zapytan-ofertowych-w-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow, nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wynika to z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej od 23.08.2017 r. oraz sporządzonych na ich podstawie regulaminów konkursów i postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zobowiązujących beneficjentów do stosowania ww. Wytycznych i regulaminów.
W ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stosuje się zasady wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt 14 ww. Wytycznych, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu” wraz z przypisem: „ Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu,  nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.
Wytyczne jednoznacznie wykluczają więc, by w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r. stroną, na której publikuje się zapytania ofertowe była własna strona internetowa beneficjenta. Tym samym w przypadku kontroli Państwa projektów prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje kierowanie się interpretacją Ministerstwa Rozwoju, pozostającą w sprzeczności z przywołanym wyżej zapisem, naraża Państwa na kwestionowanie kwalifikowalności wydatków w realizowanych przez Państwa projektach.
Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że dostosuje Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować w Bazie zapytanie ofertowe.
Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju wspomnianej wyżej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności właściwą stroną do publikacji przez Państwa ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow,
co wprost wskazuje również Regulamin konkursu właściwy dla Państwa projektu.
Jednocześnie przepraszamy za opublikowanie stanowiska Ministerstwa Rozwoju, niemającego zastosowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

  


Wersje Archiwalne

Wytyczne obowiązująca od 09.09.2019 do 31.12.2021 (PDF 657 KB)

Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 132 KB


Wytyczne obowiązująca od 23.08.2017 - 8.09.2019 (PDF) 666 KB 

Opis zmian od ostatniej wersji
 (PDF) 47 KB

22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych. Zobacz, jakie zmiany wprowadzono:


Syntetyczny opis zmian wprowadzonych w wersji z 22 sierpnia 2019 r. (względem wersji z 19 lipca 2017 r.) (PDF 132 KB)
Wytyczne w trybie „rejestruj zmiany” (zmiany względem wersji z 19 lipca 2017 r.) (PDF 2 MB)
Tabela zawierajaca uwagi (konsultacje społeczne) do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 (PDF 971 KB)

Wersja obowiązująca od 14.10.2016 do 22.08.2017 (PDF) 617 KB

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF) 67 KB

Wersja obowiązująca od: 10.04.2015 do: 13.10.2016 (PDF) 619 KBZamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (PDF) 1,56 MB Wersja obowiązująca do 5 listopada 2019 r.

Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (ZIP) 77 KB - wersja obowiązująca do 5 listopada 2019 r.

 

Ostatnio zmieniany środa, 30 listopad 2022 08:20

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s