Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 13:04

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Objaśnienia do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez poszczególne IZ do punktu 6.5.2.10) Wytycznych, dotyczącymi wartości progów zamówień w kontekście ustalania właściwych minimalnych terminów składania ofert, wyjaśniamy:

1. Wytyczne nie podają wprost kwot wartości zamówień, od których uzależniony jest minimalny termin składania ofert. Odsyłają w przedmiotowym zakresie do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (dalej: rozporządzenie).W związku z tym, zalecamy uwzględnianie w procedurze zasady konkurencyjności progów wyższych, właściwych odpowiednio dla usługi dostaw. Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia jest to równowartość 214 000 euro. Jeśli chodzi o wartość zamówień sektorowych, właściwym progiem jest kwota będąca równowartością 428 000 euro.

2. Potwierdzamy, że dla zamówień sektorowych poniżej ww. progu, termin minimalny wynosi 14 dni, a powyżej tego progu – minimum 30 dni.

3. Jednocześnie wyjaśniamy, że w procedurze zasady konkurencyjności, obowiązujące terminy minimalne należy uznać za odpowiednio długie. To oznacza, że w procedurze zasady konkurencyjności (inaczej niż jest to w przypadku zamówień podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 9a Pzp), zamawiający, stosując prawidłowo terminy minimalne, nie musi uzasadniać, że uwzględnił złożoność zamówienia w wymiarze terminu, jaki wyznaczył.

Należy przyjąć, że – co do zasady – określony w Wytycznych termin minimalny uwzględnia w swoim wymiarze także złożoność zamówienia oraz ewentualny czas potrzebny na sporządzenie oferty.

Komunikat


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

Zmiana wytycznych jest stosowana od 1 lutego 2020 r. natomiast częściowe zawieszenie stosowania wytycznych obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone na Portalu Funduszy Europejskich pod adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/Komunikat IZ RPO WiM 2014-2020
dotyczący aspektu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 przypomina o wynikającym z tzw. rozporządzenia ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) zakazie podwójnego finansowania wydatków i zaliczania do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 (PDF 657 KB)

Obowiązuje od 09.09.2019 | Opis zmian od ostatniej wersji PDF, 132 KB

22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych. Zobacz, jakie zmiany wprowadzono:

Syntetyczny opis zmian wprowadzonych w wersji z 22 sierpnia 2019 r. (względem wersji z 19 lipca 2017 r.) (PDF 132 KB)
Wytyczne w trybie „rejestruj zmiany” (zmiany względem wersji z 19 lipca 2017 r.) (PDF 2 MB)
Tabela zawierajaca uwagi (konsultacje społeczne) do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 (PDF 971 KB)

Załączniki:
Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (PDF) 1,37 MB (Aktualizacja z dnia 6 Listopada 2019 r.)

Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (ZIP) 70 KB (Aktualizacja z dnia 6 listopada 2019 r.)KOMUNIKAT
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że interpretacja Ministerstwa Rozwoju, zawarta w piśmie z 25 września 2017 r., znak DKF-IV.7517.124.2017.GB, i wydany na jej podstawie komunikat dotyczący stosowania zasady konkurencyjności, opublikowane pod linkiem:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2843/publikacja-zapytan-ofertowych-w-nowych-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow, nie mają zastosowania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wynika to z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej od 23.08.2017 r. oraz sporządzonych na ich podstawie regulaminów konkursów i postanowień umów o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, zobowiązujących beneficjentów do stosowania ww. Wytycznych i regulaminów.
W ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r., stosuje się zasady wskazane w sekcji 6.5.2 podpunkt 14 ww. Wytycznych, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu” wraz z przypisem: „ Tj. stronie gwarantującej odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu,  nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r., stronie właściwej dla danego programu operacyjnego.
Wytyczne jednoznacznie wykluczają więc, by w przypadku postępowań prowadzonych w ramach zasady konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, rozpoczętych od 23.08.2017 r. stroną, na której publikuje się zapytania ofertowe była własna strona internetowa beneficjenta. Tym samym w przypadku kontroli Państwa projektów prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje kierowanie się interpretacją Ministerstwa Rozwoju, pozostającą w sprzeczności z przywołanym wyżej zapisem, naraża Państwa na kwestionowanie kwalifikowalności wydatków w realizowanych przez Państwa projektach.
Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że dostosuje Bazę Konkurencyjność w ten sposób, że również podmioty, które planują pozyskać dofinansowanie w ogłoszonych naborach wniosków, jeszcze przed jego uzyskaniem, będą mogły opublikować w Bazie zapytanie ofertowe.
Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Rozwoju wspomnianej wyżej funkcjonalności Bazy Konkurencyjności właściwą stroną do publikacji przez Państwa ogłoszeń, o których mowa powyżej, pozostaje strona internetowa RPO WiM, funkcjonująca pod linkiem:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1387/zapytania-ofertowe-wnioskodawcow,
co wprost wskazuje również Regulamin konkursu właściwy dla Państwa projektu.
Jednocześnie przepraszamy za opublikowanie stanowiska Ministerstwa Rozwoju, niemającego zastosowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

  


Wersje Archiwalne
Wytyczne obowiązująca od 23.08.2017 - 8.09.2019 (PDF) 666 KB 

Opis zmian od ostatniej wersji
 (PDF) 47 KB

Wersja obowiązująca od 14.10.2016 do 22.08.2017 (PDF) 617 KB

Opis zmian od ostatniej wersji (PDF) 67 KB

Wersja obowiązująca od: 10.04.2015 do: 13.10.2016 (PDF) 619 KBZamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (PDF) 1,56 MB Wersja obowiązująca do 5 listopada 2019 r.

Listy  sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (ZIP) 77 KB - wersja obowiązująca do 5 listopada 2019 r.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 08 czerwiec 2020 09:33

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s