Aktualności

Agencja

FE

RPO

Pożyczki

Zasoby

Projekty

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

środa, 29 kwiecień 2020 12:27

Pytania i odpowiedzi RPO 2014-2020 COVID-19

Pytanie nr 1:

Czy w związku z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącym możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w ramach projektów,  w związku z wystąpieniem siły wyższej spowodowanej wirusem COVID -19, zasada konkurencyjności obecnie nie obowiązuje?

Odpowiedź:

Jak wynika z treści pisma Ministerstwa,  wyłączenie z zasady konkurencyjności może dotyczyć projektów, w ramach  których  udzielane są zamówienia niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Dlatego też,  możliwość wyłączenia zasady konkurencyjności nie będzie co do zasady dotyczyła zamówień realizowanych przez Beneficjentów WMARR S.A.

Aby zamówienie mogło zostać wyłączone z zasady konkurencyjności,  jego przedmiot musi się wiązać z działaniami bezpośrednio związanymi z przeciwdziałaniem skutkom COVID – 19.


Pytanie nr 2
W związku  w wejściem w życie Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. , czy termin zakończenia realizacji projektu ulega automatycznemu wydłużeniu o 90 dni?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. zakończenia realizacji projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Terminy zakończenia realizacji projektów nie ulegają jednak automatycznemu wydłużeniu.  Beneficjent realizujący projekt w  Podziałaniach   1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 1.5.2  powinien wystąpić  do WMARR S.A. o wydłużenie  terminu realizacji projektu wskazując czas (lub konkretną datę) jego zakończenia.

Przedsiębiorca, który chciałby wydłużyć okres realizacji projektu o więcej niż 90 dni, powinien szczegółowo uzasadnić wnioskowaną zmianę.


Pytanie nr 3
W związku z wprowadzonymi rozwiązaniami legislacyjnymi dot. tzw. Tarczy Antykryzysowej, czy którakolwiek z form pomocy, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy (będący jednocześnie beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego), jest traktowana jako podwójne finansowanie?

Odpowiedź

Tarcza Antykryzysowa zawiera rozwiązania przewidziane w prawie pomocy publicznej na pokrycie szkód spowodowanych bezpośrednio zdarzeniami nadzwyczajnymi, a za takie została uznana epidemia koronawirusa. Środki pomocy państwa w walce ze skutkami COVID – 19 są stosowane obok dotychczasowych form dofinansowania (pomoc publiczna, pomoc de minimis). Nie ma w tym przypadku mowy o podwójnym finansowaniu.


Pytanie nr 4

Czy w wyniku trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej koronawirusem przedsiębiorstwo może wnioskować o skrócenie okresu trwałości projektu lub nie utrzymać/osiągnąć zakładanych wskaźników produktu i rezultatu w okresie trwałości?

Odpowiedź

Beneficjent - MŚP, którego projekt obejmował inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne musi utrzymać powstałą infrastrukturę/sprzęt/wyposażenie w okresie 3 lat od otrzymanej płatności końcowej (5 lat w przypadku przedsiębiorstw tzw. dużych, nie spełniających kryteriów MŚP). Trwałość powyższa nie może ulec skróceniu.

W przypadku trudności z utrzymaniem/osiągnięciem pozostałych wskaźników produktu i rezultatu (w okresie trwałości) Beneficjent powinien zwrócić się do WMARR S.A. ze szczegółowym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji. Powinien przede wszystkim wykazać w jaki sposób nowe okoliczności wpłynęły na realizację wskaźników oraz zachowanie celów projektu. Każdy z przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.

Trwałość projektu w projektach unijnych określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1303/2013 (Art. 71) z dnia 17 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia beneficjent (którego projekt obejmował inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne) musi zwrócić dofinansowanie jeśli w okresie 3 lat od płatności końcowej na rzecz beneficjenta – MŚP (5 lat w przypadku przedsiębiorstw tzw. dużych, nie spełniających kryteriów MŚP):

-        zaprzestał działalności produkcyjnej lub przeniósł ją poza obszar objęty programem (w przypadku RPO WiM poza obszar województwa warmińsko-mazurskiego);

-        zmienił własność elementu infrastruktury, która to zmiana daje przedsiębiorstwu nienależne korzyści;

-        wprowadził istotną zmianę wpływającą na charakter projektu, jego cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

Zapisy  te nie mają zastosowania, w przypadku gdy beneficjent zaprzestał działalności produkcyjnej spowodowanej upadłością niewynikającą z oszukańczego bankructwa.

Ostatnio zmieniany wtorek, 05 maj 2020 14:37

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny
FE WiM na lata 2021-2027
RPO WiM na lata 2014-2020

czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s