Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

środa, 27 maj 2020 11:01

Oprocentowanie


Oprocentowanie pożyczek oraz opłaty i prowizje

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji (OSI lub IS) wskazanych powyżej, Jednostkowe PR udzielane przez Pośrednika Finansowego będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe według następujących zasad:

  1. oprocentowanie równe 15% stopy bazowej KE (tj. 1,143% w skali roku), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji,
  2. oprocentowanie równe 25% stopy bazowej KE (tj. 1,905% w skali roku), obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Na dzień 01.01.2023 r. stopa bazowa wynosi 7,62%.

W przypadku niespełnienia warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, Pośrednik Finansowy będzie miał możliwości udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka (od 8,22% do 11,62% w skali roku).logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2023 11:48

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s