Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 11 październik 2021 12:59

Komunikat z dnia 11.10.2021r. o dodatkowych udogodnieniach w dostępie i obsłudze pożyczek dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19

„Pożyczka Rozwojowa" – udzielana na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/14119/2020/III/DIF/239 z dnia 14 maja 2020 r.

Pośrednik Finansowy, w związku ze skutkami pandemii COVID-19, ma możliwość udzielenia, zarówno w przypadku już zawartych, jak i nowych Umów Inwestycyjnych:

1) kolejnej, dodatkowej karencji w spłacie zobowiązań, na następujących warunkach:

  1. karencja obejmuje spłatę kapitału i odsetek,
  2. karencja jest możliwa do zastosowania w przypadku, w którym nie nastąpiła jeszcze jakakolwiek spłata kapitału Jednostkowej Pożyczki,
  3. karencja trwa maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  4. możliwość wydłużenia okresu finansowania o czas dodatkowej karencji, z tym zastrzeżeniem, że okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć maksymalnego okresu spłaty określonego w Regulaminie udzielania pożyczek,

2) dodatkowych wakacji kredytowych, na następujących warunkach:

  1. wakacje kredytowe obejmują spłatę kapitału i odsetek,
  2. wakacje kredytowe są możliwe do zastosowania w przypadku, w którym Jednostkowa Pożyczka znajduje się na etapie spłaty,
  3. wakacje kredytowe trwają maksymalnie do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  4. możliwość wydłużenia okresu finansowania o czas dodatkowych wakacji kredytowych, z tym zastrzeżeniem, że okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć maksymalnego okresu spłaty określonego w Regulaminie udzielania pożyczek.

Maksymalny okres trwania ww. narzędzi przypadający na jednego Odbiorcę Ostatecznego wynosi:

  1. dla karencji – 24 m-ce,
  2. dla wakacji kredytowych – 10 m-cy.

Wyżej wskazane rozwiązania mają charakter dodatkowy w stosunku do już funkcjonujących rozwiązań wskazanych w Regulaminie udzielania pożyczek / wprowadzonych w Umowach Inwestycyjnych, a zatem mogą być z nimi łączone. Zastosowanie tych rozwiązań w poszczególnych Jednostkowych Pożyczkach zależy od decyzji Pośrednika Finansowego podjętej na podstawie indywidualnej oceny wpływu pandemii na sytuację danego Ostatecznego Odbiorcy, dokonywanej z poszanowaniem zasady niedyskryminacji.

Zmiany warunków w przypadku zawartych Umów Inwestycyjnych mogą nastąpić na wniosek Ostatecznego Odbiorcy i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny Pośrednika Finansowego Ostateczny Odbiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

Pośrednik Finansowy uwzględnia konieczność odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy (jeżeli dotyczy).

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 październik 2021 13:03

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s