Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

czwartek, 13 czerwiec 2019 12:58

Zakres finansowania


1. W ramach PIzP realizowane będzie wsparcie inwestycji w:

a) niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu,          
b) poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
c) zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

2. Pożyczki będą skierowane do przedsiębiorstw inwestujących w:

a) maszyny i sprzęt produkcyjny (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy);
b)
nowoczesne technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK);
c)
innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.
 
Udzielenie wsparcia wymaga łącznego spełnienia warunków wskazanych w pkt 1 i co najmniej jednego warunku wskazanego w pkt 2.
 
3. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego, zarówno nowe, jak i używane.
4. Finansowanie zakupu gruntów zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy (w części Wkładu     Funduszu Funduszy), co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.
5. W ramach Produktu Finansowego PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu budynków, lokali lub ich części, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, w których prowadzona będzie działalność     produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza,     techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału.
6. W ramach Produktu Finansowego PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych oraz materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami    w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne [przykładowo: inwestycje w budynki, lokale lub ich części, ściśle związane z prowadzoną działalnością Ostatecznego Odbiorcy (np. budowa, rozbudowa, modernizacja,     remont, ulepszenie) wraz z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych].
7. W ramach Produktu Finansowego PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu środków transportu.    
 
Przez działalność produkcyjną w rozumieniu przepisów dotyczących wydatkowania środków strukturalnych, może być rozumiana również np. działalność usługowa czy handlowa, o ile spełnia wskazane warunki.
 
Finansowane mogą być nieruchomości przeznaczone na działalność hotelową / hostelową.
W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencji (obniżenie oprocentowania) i/lub premii (w postaci subsydiowania odsetek).
PIzP może finansować wydatki w kwotach brutto, tj. obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT.
PIzP może finansować do 100% kosztów związanych z inwestycją.
 
 logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2020 12:56

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s