Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

czwartek, 13 czerwiec 2019 13:01

Preferencje


W ramach PIzP preferowane będą:

1) projekty realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:

a) obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,

b) obszary o słabym dostępie do usług publicznych,

c) obszary przygraniczne.

Dla przyznania preferencji wystarczającym będzie, jeśli inwestycja będzie realizowana w jednym z trzech ww. obszarów OSI.

2) inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (IS) tj.:

a) drewno i meblarstwo,

b) żywność wysokiej jakości,

c) ekonomia wody,

dla których przypisane rodzaje działalności PKD zostały wskazane w Regulaminie udzielania pożyczek.

Dla przyznania preferencji wystarczającym będzie, jeśli inwestycja dotyczyć będzie jednej z trzech ww. specjalizacji.

Poprzez inwestycje w ramach powyższych inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które muszą spełnić co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:

1) wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,

a)    DREWNO I MEBLARSTWO – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: https://ris.warmia.mazury.pl...

b)   EKONOMIA WODY – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: https://ris.warmia.mazury.pl...

c)    ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: https://ris.warmia.mazury.pl...

2) wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,

a)    DREWNO I MEBLARSTWO – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: https://ris.warmia.mazury.pl...

b)   EKONOMIA WODY – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: https://ris.warmia.mazury.pl...

c)    ŻYWNOŚĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI – RAPORT KOŃCOWY dostępny pod linkiem: https://ris.warmia.mazury.pl...

3) dyfuzję wyników projektu na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,

4) stworzenie w wyniku projektu możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,

5) wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji projektu.

Ostatnio zmieniany czwartek, 18 czerwiec 2020 08:23

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 Tymczasowy numer: 721 181 833
email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s