Aktualności

COVID-19

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

wtorek, 20 lipiec 2021 11:41

Ogłoszenie o naborze wniosków PIzP 2021


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

ogłasza
 
nabór wniosków o udzielenie "Pożyczki Inwestycyjnej z Premią" (zwanej dalej PIzP)
 

na podstawie Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/1321/2021/0/DIF/383 z dnia 11 czerwca 2021 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w ramach projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (IF), w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Inwestycyjna z Premią”.

 

Pożyczki udzielane są przez Pośrednika Finansowego ze środków Funduszu Funduszy udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy w wys. 10 mln zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wys. 1,765 mln zł.

 

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 11,765 mln zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. 

 

Oprocentowanie pożyczek już od 0,038% w skali roku.
 
Od środków PIzP nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą.
 

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 26 lipca 2021 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków (tj. kwotę 23,53 mln zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego i jednocześnie zostanie złożonych co najmniej 36 wniosków. W przypadku osiągnięcia tych pułapów, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl oraz www.wmarr.olsztyn.pl zakładka POŻYCZKI produkt POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ (2021).  

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres:

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)
10-516 Olsztyn

 

lub
w Punkcie Obsługi Klienta (POK) – wykaz POK wraz z ich adresami, danymi kontaktowymi, dniami i godzinami otwarcia zamieszczony jest na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl zakładka POŻYCZKI produkt POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ (2021).

 

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie, składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu, oprócz danych adresowych Agencji, powinny znajdować się następujące dane:

1) Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
2) wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna z Premią,
3) pełna nazwa oraz adres wnioskodawcy.

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony:
1) w przypadku wniosku złożonego w siedzibie Agencji - na kopercie, w której składany jest wniosek - stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie, opatrzonym podpisem, datą oraz godziną wpływu wniosku,
2) w przypadku wniosku złożonego w POK - na kopercie, w której składany jest wniosek - czytelnym podpisem pracownika POK wraz ze wskazaniem pełnej nazwy Agencji, datą oraz godziną wpływu wniosku.

Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę i godzinę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji lub POK.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

 

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

 

Mając na uwadze obowiązek realizacji przez Agencję wskaźników określonych w ramach Umowy Operacyjnej:

 

 • Agencja udzieli wsparcia w postaci PIzP w ilościach przyporządkowanych do przedziałów kwotowych - zgodnie z poniższą tabelą.
 

Lp.

Przedział kwotowy (zł)

Ilość PIzP (szt.)

1

1 000 000,00

900 000,01

1

2

900 000,00

800 000,01

1

3

800 000,00

700 000,01

1

4

700 000,00

600 000,01

1

5

600 000,00

500 000,01

1

6

500 000,00

400 000,01

3

7

400 000,00

300 000,01

3

8

300 000,00

200 000,01

6

9

200 000,00

100 000,01

14

10

100 000,00

5 000,00

5

RAZEM

36

 
 • W przypadku, kiedy w danym przedziale kwotowym nie będzie możliwości udzielenia PIzP w ilości jemu przyporządkowanej, zwiększeniu ulega ilość udzielonych PIzP w innych przedziałach kwotowych. Efektem tego może być ilość udzielonych PIzP odbiegająca od założeń ujętych w tabeli powyżej w poszczególnych przedziałach kwotowych.

 

 • W przypadku udzielenia PIzP w łącznej ilości wskazanej w tabeli powyżej, przy jednoczesnym braku wykorzystania środków na udzielanie PIzP, zwiększeniu ulega ilość udzielonych PIzP w innych przedziałach kwotowych. Efektem tego może być ilość udzielonych PIzP odbiegająca od założeń ujętych w tabeli powyżej w poszczególnych przedziałach kwotowych.

 

 • Zarząd Agencji może podjąć decyzję o udzieleniu PIzP w niższej kwocie niż wnioskowana - pod warunkiem dostępności środków na udzielanie PIzP.

 

 • Przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę w ramach PIzP pod warunkiem, że Agencja zrealizuje wskaźnik ilościowy dotyczący wdrażania Instrumentu Finansowego PIzP: udzielenie 36 Jednostkowych Pożyczek i jednocześnie będzie dysponowała środkami pieniężnymi w ramach Instrumentu Finansowego.

 

Agencja może odmówić udzielenia pożyczki, również w szczególnie uzasadnionych przypadkach nawet w sytuacji pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę przy równoczesnym spełnieniu przez Wnioskodawcę pozostałych wymogów Regulaminu, a także określić inne warunki udzielenia pożyczki, aniżeli określone przez Wnioskodawcę we wniosku o udzielenie pożyczki, w szczególności: kwotę, okres karencji, okres spłaty, formę i zakres zabezpieczenia spłaty pożyczki.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

 

W sytuacji odrzucenia wniosku o udzielenie PIzP lub odmowy udzielenia PIzP, przy jednoczesnej dostępności środków na udzielanie PIzP, oceną objęty zostaje następny wniosek według kolejności wpływu.     

 

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

 

DLA KOGO

 

Pożyczka Inwestycyjna z Premią udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), prowadzącym działalność na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych kwalifikowalnych przedsiębiorstw.

 

NA CO

 

Produkt Finansowy PIzP przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia, a kierunki inwestowania muszą być zgodne z przeznaczeniem i celami Produktu Finansowego PIzP.

1. W ramach PIzP realizowane jest wsparcie inwestycji w:

a) niezbędną infrastrukturę ściśle związaną z przedmiotem projektu,
b) poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw,
c) zdolność do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

2. PIzP skierowana jest do przedsiębiorstw inwestujących w:

a) maszyny i sprzęt produkcyjny/usługowy (przedsięwzięcia rozwojowe, np. modernizacja środków produkcji, wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących miejsc pracy),
b) nowoczesne technologie informacyjno–komunikacyjne (TIK),
c) innowacje produktowe i procesowe, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących, innowacji w skali przedsiębiorstwa.

Udzielenie wsparcia wymaga łącznego spełnienia warunków wskazanych w pkt 1) i co najmniej jednego warunku wskazanego w pkt 2).

3. Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego, zarówno nowe, jak i używane.
4. Finansowanie zakupu gruntów zarówno niezabudowanych, jak i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy (w części Wkładu Funduszu Funduszy), co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką.
5. W ramach Produktu Finansowego PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu budynków, lokali lub ich części, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, w których prowadzona będzie działalność produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza, techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału.
6. W ramach Produktu Finansowego PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych oraz materiałów budowlanych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne [przykładowo: inwestycje w budynki, lokale lub ich części, ściśle związane z prowadzoną działalnością Ostatecznego Odbiorcy (np. budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, ulepszenie) wraz z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych].
7. W ramach Produktu Finansowego PIzP dopuszcza się finansowanie zakupu środków transportu.
  

 

Przez działalność produkcyjną w rozumieniu przepisów dotyczących wydatkowania środków strukturalnych, może być rozumiana również np. działalność usługowa czy handlowa, o ile spełnia wskazane warunki.

 

Finansowane mogą być także nieruchomości przeznaczone na działalność hotelową / hostelową.

 

Z PIzP finansowane są wydatki w kwotach brutto obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

PIzP może finansować do 100% wydatków w ramach inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.

 

PIzP nie może finansować potrzeb obrotowych przedsiębiorstwa.

  

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 

 • minimalna kwota pożyczki: 5 tys. zł
 • maksymalna kwota pożyczki: 1 mln zł
 • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty PIzP
 • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy (nie później niż 24 miesiące przed zakończeniem spłaty PIzP), licząc od daty uruchomienia PIzP, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty PIzP, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Z PIzP finansowane są wydatki w kwotach brutto obejmujących wartość netto wydatku i związany z nim podatek VAT, bez względu na to czy Pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencji (obniżenie oprocentowania) i/lub premii (w postaci subsydiowania odsetek).

 

PREFERENCJE

 

W ramach Produktu Finansowego PIzP preferowane będą:

 • inwestycje realizowane na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI), tj.:
 1. obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,
 2. obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 3. obszary przygraniczne,

wskazanych w Regulaminie udzielania pożyczek,

 • inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (IS), tj.:
 1. drewno i meblarstwo,
 2. żywność wysokiej jakości,
 3. ekonomia wody,

dla których przypisane rodzaje działalności PKD zostały wskazane w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

 • Dla przyznania preferencji z tytułu realizacji inwestycji na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji wystarczającym będzie, jeśli inwestycja będzie realizowana na jednym z trzech obszarów OSI wymienionych powyżej.
 • Dla przyznania preferencji z tytułu realizacji inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego wystarczającym będzie, jeśli inwestycja będzie realizowana w jednym z trzech obszarów IS wymienionych powyżej.

 

Poprzez inwestycje w ramach inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:

1) wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,
2) wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,
3) dyfuzję wyników przedsięwzięcia na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,
4) stworzenie w wyniku przedsięwzięcia możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,
5) wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 

PREMIA

 

Premia w postaci subsydiowania odsetek udzielana będzie w przypadku inwestycji o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, tj.:

 • przyczyniających się do oszczędności surowców i energii,
 • przyczyniających się do ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska,
 • realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej,
 • realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia,
 • ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym i/lub ofertowym,
 • przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

 

Dla udzielenia premii wystarczającym będzie spełnienie jednego z sześciu kryteriów wymienionych powyżej.  

 

OPROCENTOWANIE

 

 1. Pożyczki oprocentowane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, pod warunkiem, że w stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencji, i/lub premii, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom oprocentowania PIzP.
 2. Jeśli MŚP korzysta wyłącznie z premii, to poziom oprocentowania obliczany jest jako 50% stopy referencyjnej, a jeśli MŚP korzysta zarówno z preferencji, jak i premii to poziom oprocentowania obliczany jest jako 50% oprocentowania ustalonego dla preferencji.
 3. W przypadku niespełnienia przez MŚP warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, jest możliwość udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej, obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej (0,15%) oraz marży (od 0,6% do 4%). Poziom oprocentowania może wynieść od 0,75% do 4,15% w stosunku rocznym.
 4. Marżę ustala się zależnie od kategorii ratingu przedsiębiorstwa i oferowanego poziomu zabezpieczeń.
 5. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki).

 

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji, pożyczki oprocentowane są według następujących zasad:

 • oprocentowanie w stosunku rocznym równe 50% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (obecnie to jest 0,075%),
 • oprocentowanie w stosunku rocznym równe 75% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji realizowanych w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (obecnie to jest 0,113%).

 

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez MŚP do łącznej wysokości 75.000,00 zł.

 

Stopa bazowa KE wynosi 0,15% w skali roku.

 

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

Od środków PIzP nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą.

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o PIzP, oceny wniosków, oraz warunków i zasad udzielania PIzP określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie Agencji, POK oraz na stronie internetowej Agencji: www.wmarr.olsztyn.pl zakładka POŻYCZKI produkt POŻYCZKA INWESTYCYJNA Z PREMIĄ (2021)

 

Pytania prosimy kierować na adres Agencji lub:
e-mail:            wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60

[1] Analizy SWOT dla poszczególnych specjalizacji ujęte są w raportach z Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych na stronie www.ris.warmia.mazury.pl

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 54email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s