Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Zasoby

Oferta

Kontakt

FE

WMARR logo

Znajdź na stronie

poniedziałek, 07 marzec 2022 07:52

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie "Pożyczki Rozwojowej"

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
ogłasza
nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Rozwojowej”

 

w ramach udostępnionego Prawa Opcji na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 01 marca 2022 r. do Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/14119/2020/III/DIF/239 zawartej w dniu 14 maja 2020 r. pomiędzy Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - jako Pośrednikiem Finansowym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - jako Menadżerem Funduszu Funduszy, w celu realizacji przez Pośrednika Finansowego zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym "Pożyczka Rozwojowa".

 

Pożyczki udzielane są przez Pośrednika Finansowego z dodatkowych środków Funduszu Funduszy udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy w wys. 3.000.000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wys. 529.411,76 zł.

 

Łączna wartość środków do rozdysponowania w ramach Instrumentu Finansowego wynosi 3.529.411,76 zł. Pożyczki udzielane są do wyczerpania tej kwoty. 

 

W ramach naboru, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych oraz mając na uwadze obowiązek realizacji przez Agencję wskaźników określonych w ramach Umowy:

 • Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek o udzielenie pożyczki.

 

 

Biorąc pod uwagę poziom stopy bazowej według stanu na dzień ogłoszenia w wysokości 2,85%, oprocentowanie pożyczek już od 0,428% w skali roku.

 

Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek.

 

 

Wnioski o udzielenie pożyczki można składać od dnia 04 kwietnia 2022 r. w trybie ciągłym, do momentu, kiedy suma kwot wnioskowanych pożyczek przekroczy poziom 200% środków, (tj. kwotę 7.058.823,52 zł), przewidzianych w ramach Instrumentu Finansowego. W przypadku przekroczenia tej kwoty, WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl AKTUALNOŚCI oraz www.wmarr.olsztyn.pl zakładka POŻYCZKI, produkt POŻYCZKA ROZWOJOWA. 

 

Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie Agencji od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską, na poniższy adres:

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)
10-516 Olsztyn

 

lub

w Punkcie Obsługi Klienta (POK) – wykaz POK wraz z ich adresami, danymi kontaktowymi, dniami i godzinami otwarcia zamieszczony jest na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl zakładka POŻYCZKI, produkt POŻYCZKA ROZWOJOWA.

 

Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie, składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu, oprócz danych adresowych Agencji, powinny znajdować się następujące dane:

 • Regionalny Fundusz Pożyczkowy,
 • wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Rozwojowa,
 • pełna nazwa oraz adres wnioskodawcy.

 

Wpływ wniosku zostaje potwierdzony:

 • w przypadku wniosku złożonego w siedzibie Agencji - na pierwszej stronie wniosku o udzielenie pożyczki - stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie, opatrzonym podpisem, datą oraz dokładnym czasem wpływu wniosku,
 • w przypadku wniosku złożonego w POK - na pierwszej stronie wniosku o udzielenie pożyczki - czytelnym podpisem pracownika POK wraz ze wskazaniem pełnej nazwy Agencji oraz dokładnym czasem wpływu wniosku.

 

Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę, godzinę i minutę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji lub POK.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.

 

Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.

 

Wnioski o udzielenie pożyczki podlegają ocenie według kolejności wpływu, z tym zastrzeżeniem, że ocena spełnienia kryteriów formalnych prowadzona jest do momentu, w którym suma kwot wniosków poprawnych formalnie osiągnie wartość pozwalającą na rozdysponowanie środków w ramach naboru w łącznej kwocie 3.529.411,76 zł.

 

Na termin końcowej oceny wniosku wpływ ma kompletność złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji. Oznacza to, że ocena wniosku niekompletnego złożonego wcześniej, zostanie przeprowadzona po ocenie wniosku kompletnego złożonego później. W takiej też kolejności będą podejmowane przez Zarząd Agencji decyzje w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia pożyczki.

 

W przypadku wyczerpania środków w ramach Instrumentu Finansowego, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie. 

 

 

DLA KOGO

 

Pożyczkę Rozwojową, zwaną dalej PR/Produktem Finansowym PR, otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, działający na rynku nie dłużej niż 3 lata.

 

NA CO

 

W ramach Instrumentu Finansowego PR finansowane będą inwestycje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związane z:

 • wzrostem pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub
 • przedsięwzięciem łączącym koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

 

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia, a kierunki inwestowania muszą być zgodne z przeznaczeniem i celami Produktu Finansowego PR. Koszty kwalifikowane obejmują następujące kategorie wydatków:

 • zakup środków trwałych, w tym maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości oraz nieruchomości, przy czym:
 1. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy, co oznacza, że wydatki związane z takim zakupem nie mogą być jedynymi wydatkami finansowanymi pożyczką,
 2. w ramach Produktu Finansowego PR dopuszcza się finansowanie zakupu budynków, lokali lub ich części, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, w których prowadzona będzie działalność    produkcyjna przedsiębiorstwa, rozumiana jako wytwarzanie produktów, świadczenie usług lub obrót towarami, oraz wiążąca się z zastosowaniem zasobów przedsiębiorstwa, takich jak np. urządzenia/maszyny, siła robocza,  techniki wytwórcze, sieć informacyjna, materiały, surowce. Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału., zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług transportowych, przy czym dopuszcza się finansowanie zakupu usług obcych, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia, tzn. są związane z inwestycjami w środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 [przykładowo: inwestycje w budynki (np. budowa, rozbudowa, modernizacja, remont, ulepszenie) wraz z zakupem środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 3 pkt. 1].
 • zakup środków obrotowych (kapitał obrotowy) – do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

                                                               

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego może stanowić do 100% jego wartości.

 

Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy Ostateczny Odbiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

 

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

 

Wartość Jednostkowej PR nie może być niższa niż 5.000,00 zł i wyższa niż 1.000.000,00 zł.

 

Maksymalny okres spłaty Jednostkowej PR nie może być dłuższy niż 96 miesięcy (8 lat), licząc od daty jej uruchomienia, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PR.

 

Dopuszcza się możliwość karencji w spłacie Jednostkowych PR w terminie do 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia PR, tj. od dnia wypłaty jakiejkolwiek kwoty PR, przy czym karencja nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty Jednostkowej PR.

 

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie preferencyjnego oprocentowania.

 

Podstawą do przyznania preferencyjnego oprocentowania jest:

 • realizacja inwestycji na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) tj.:
 1. obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej,
 2. obszary o słabym dostępie do usług publicznych,
 3. obszary przygraniczne,

wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek,

 • realizacja inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego (IS) tj.:
 1. drewno i meblarstwo,
 2. żywność wysokiej jakości,
 3. ekonomia wody,

dla których przypisane rodzaje działalności PKD zostały wskazane w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek.

 

 • Dla przyznania preferencyjnego oprocentowania z tytułu realizacji inwestycji na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji wystarczającym będzie, jeśli inwestycja będzie realizowana na jednym z trzech obszarów OSI wymienionych powyżej.  
 • Dla przyznania preferencyjnego oprocentowania z tytułu realizacji inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego wystarczającym będzie, jeśli inwestycja będzie realizowana w jednym z trzech obszarów IS wymienionych powyżej.  

 

Poprzez inwestycje w ramach inteligentnych specjalizacji należy rozumieć takie, które spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków łącznie:

 • wpływ na eliminowanie negatywnego wpływu zagrożeń i/lub wpływ na wykorzystanie szans zdiagnozowanych w analizie SWOT[1] dla danej inteligentnej specjalizacji,
 • wpływ na wzmocnienie silnych stron i/lub eliminację słabych stron zdiagnozowanych w analizie SWOT dla danej inteligentnej specjalizacji,
 • dyfuzję wyników przedsięwzięcia na więcej niż jeden podmiot działający w obszarze danej inteligentnej specjalizacji,
 • stworzenie w wyniku przedsięwzięcia możliwości eksportowych w ramach danej specjalizacji i/lub generowanie potencjalnego wzrostu współpracy w europejskich łańcuchach wartości,
 • wpływ na kreowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesowym, otoczeniem biznesu, administracją w obrębie co najmniej jednej specjalizacji w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

 

OPROCENTOWANIE

 

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach przynajmniej jednej z preferencji (OSI lub IS) wskazanych powyżej, Jednostkowe PR udzielane przez Pośrednika Finansowego będą oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe według następujących zasad:

 • oprocentowanie równe 15% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji realizowanych na wybranych Obszarach Strategicznej Interwencji,
 • oprocentowanie równe 25% stopy bazowej KE, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki - dla inwestycji w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

W przypadku niespełnienia warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, Pośrednik Finansowy będzie miał możliwości udzielenia pożyczki na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r., str. 6 lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

 

Stopa bazowa KE na dzień ogłoszenia wynosi 2,85% i na podstawie Komunikatu KE może ulec zmianie.

 

 

OPŁATY I PROWIZJE

 

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki. Powyższe nie dotyczy odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

 

Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o PR, oceny wniosków, oraz warunki i zasady udzielania PR określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie Agencji, POK oraz na stronie internetowej Agencji:  www.wmarr.olsztyn.pl  zakładka POŻYCZKI, produkt POŻYCZKA ROZWOJOWA.

 

 

Pytania prosimy kierować na adres Agencji lub:
e-mail:                        wmarr@wmarr.olsztyn.pl

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60

 

[1] Analizy SWOT dla poszczególnych specjalizacji ujęte są w raportach z Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego dostępnych na stronie www.ris.warmia.mazury.pl

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.plAgencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30


Regionalny Fundusz Pożyczkowy
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
tel. 89 521 12 50email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Deklaracja Dostępności

Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s