Aktualności

Agencja

RPO

Pożyczki

Eksport

Oferta

Kontakt

WMARR logo

Znajdź na stronie

Aktualności

Komunikat o rozpoczęciu prac KOP 1.2.1 Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19
Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w konkursie RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Lista cząstkowa nr 2 projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (PDF 657 KB). Zobacz także:Syntetyczny opis zmian wprowadzonych w wersji z 22 sierpnia 2019 r. (względem wersji z 19 lipca 2017 r.) (PDF 132 KB)Wytyczne w trybie „rejestruj zmiany” (zmiany względem wersji z 19 lipca 2017 r.) (PDF 2 MB)Tabela zawierajaca uwagi (konsultacje społeczne) do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 (PDF 971 KB)
Zaktualizowana lista nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
30 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2019 r. Harmonogram naborów (PDF) Wykaz zmian (PDF)
Dnia 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pobierz: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 (PDF) Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 (PDF)
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na bezpłatne szkolenia adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020 30 września–1 października https://rpo.warmia.mazury.pl... Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014–2020 3 października – https://rpo.warmia.mazury.pl/... Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WiM 2014–2020 28 października – https://rpo.warmia.mazury.pl/... Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020 2 października – https://rpo.warmia.mazury.pl/... Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków…
Lista wniosków po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w konkursie RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/19 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Komunikat o rozpoczęciu prac KOP 1.2.2 Konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/19
Strona 1 z 68

Kontakt

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
tel.: 89 521 12 50 - sekretariat fax: 89 521 12 60 - sekretariat e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

Archiwalna wersja strony dostępna jest pod adresem: arch.wmarr.olsztyn.pl

Agencja urzęduje od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020 czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30
Tel. 89 521 12 54 email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl
Regionalny Fundusz Pożyczkowy czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-15.00 pokój nr 15
tel. 89 521 12 79, 89 521 12 89
fax 89 521 12 60
Przydatne linki:
instytucja_sam poznaj_lepiej
facebook_s youtube_s