Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
Aktualności
Lista projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w rundzie II konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 marca 2017 13:11

logo_rpo_2014_2020.jpg


Lista projektów po weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektu przekazanych do oceny w ramach kryteriów merytorycznych w rundzie II konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Schemat A  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/ poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B - nr konkursu RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 14:00

logo_rpo_2014_2020.jpg 

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 12 500 000,00 EUR [1] co daje kwotę 53 935 000,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067- Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)

082 - Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 700 000,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat B – w ramach niniejszego schematu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie

połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu dostosowanie dotychczasowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu. Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.


W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]:
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114). w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).


Termin składania wniosków: od 28 kwietnia 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 czerwca 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Poddziałaniu 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B RPO WiM 2014-2020

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/7 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe
i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl/ (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. oraz WMARR S.A. www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/17 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A. www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 27.02.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,3148 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środkówRegulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin (PDF)


Załączniki do regulaminu konkursu:

Załączniki (ZIP) 
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/ poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP - nr konkursu RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 14:00


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 000 000,00 EUR1[1] co daje kwotę 30 203 600,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

001 - Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spinn-off i spin-out)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP


Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 100 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 800 000,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.


Przewidziane do wsparcia typy projektów:

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020;


W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]:
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114).wgodzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Termin składania wniosków: od 28 kwietnia 2017 r. do 2 czerwca 2017 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 czerwca 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Poddziałaniu 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP RPO WiM 2014-2020

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl/ (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.wmarr.olsztyn.pl
[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 27.02.2017, gdzie 1 EUR = 4,3148 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środkówRegulamin konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regulamin (PDF)


Załączniki do regulaminu konkursu:

Załączniki (ZIP)


 
Komunikat - RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 10:41


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż w konkursie RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17 dla Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP nie jest wymagane na etapie aplikowania określenie w punkcie C.3.3 Biznesplanu w jaki sposób dokonano analizy rynku w celu wyboru podmiotu oferującego usługi ani udokumentowanie na etapie aplikowania skierowania zapytania do trzech potencjalnych wykonawców.

Punkt C.3.3 Biznesplanu prosimy wypełnić na „nie dotyczy”.

 
Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w IV rundzie konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 14:16

logo_rpo_2014_2020.jpg


Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w IV rundzie konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 w ramach Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Schemat A  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF)

 
Aktualizacja wykazu kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 13:59

logo_rpo_2014_2020.jpg


27 marca 2017 r. Zarząd Województwa zaktualizował Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020.

Do Wykazu wpisano 12 nowych kandydatów na ekspertów w dziedzinach:

 • znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera Funduszu funduszy) ,
 • infrastruktura B+R ,
 • technologie informacyjno-komunikacyjne ,
 • inwestycje w MŚP.

Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 jest dostępny na stronie internetowej Programu, w zakładce Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski: http://rpo.warmia.mazury.pl/...

 
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 13:13


W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie aktualizacji·Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.


Pobierz:

Harmonogram (PDF)
Wykaz zmian (DOCX)

 
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 12:47

logo_rpo_2014_2020.jpg


27 maca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur


Pobierz:

Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 (PDF)

Wykaz zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 (PDF)

 
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałanie: 1.5.1 i 1.5.2 RPO WiM 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 10:11

logo_rpo_2014_2020.jpg

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie zaprasza na bezpłatne

spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

które odbędzie się

7 kwietnia 2017 r.

w godz. 10.00-12.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, sala konferencyjna III piętro.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem nr 89 521 12 60

Godziny

Agenda spotkania

10:00 – 10:35

Przedstawienie kluczowych założeń konkursu nr RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

10:35 -11.05

Przedstawienie kluczowych założeń konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 

11:05- 12:00

Pytania i odpowiedzi


Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Zaproszenie (PDF)

 
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.4.3 RPO WiM 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 27 marca 2017 10:02

logo_rpo_2014_2020.jpg


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie zaprasza na bezpłatne

spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne

które odbędzie się

5 kwietnia 2017 r.

w godz. 10.00-11.35 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, sala konferencyjna III piętro.


Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faxem nr 89 521 12 60

 

Godziny

Agenda spotkania

10:00 – 10:35

Przedstawienie kluczowych założeń konkursu nr RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/17

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne

10:35 -11.35

Pytania i odpowiedzi 


Pobierz:

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

Zaproszenie (PDF)

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 26
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR