Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Ocena oddziaływania na środowisko
aaa
Ocena oddziaływania na środowisko PDF Drukuj Email
Akty prawne, wykonawcze, wytyczne


Akty prawne i wykonawcze

Ustawa Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity (777 kB)

Dodano 2010-11-15Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o ochronie przyrody - tekst jednolity (453 kB)

Dodano 2010-11-15

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (341 kB)

Dodano 2010-11-15Wytyczne

Wytyczne dotyczące OOŚ – screening

Wytyczne dotyczące OOŚ – scoping

Wytyczne dotyczące OOŚ – weryfikacja ROŚ

W dniu 5 maja 2009 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Dokument przedstawia zalecenia dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r

Zakres przedmiotowy ww. Wytycznych dostosowuje wymogi dla potencjalnych beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie środków unijnych oraz wskazówki dla organów prowadzących postępowania administracyjne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko/obszar Natura 2000 do stanu prawnego obowiązującego po wejściu w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiskoPlik do pobrania >>>

Wytyczne MRR z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnychmają nadal zastosowanie dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 rPlik do pobrania >>>

Zalecenia MRR dotyczące pojęcia „zezwolenie na inwestycję”NATURA 2000


 

NATURA 2000

Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim:

http://natura2000.gdos.gov.pl/

Dokumentacja (prognozy)


Prognoza Oddziaływania na środowisko projektu Programu małej retencji dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013


Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Prognoza Oddziaływania na środowisko Programu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowanie PrzestrzennegoPrognoza Oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Prognoza oddziaływania
=> http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf  
Aneks do prognozy oddziaływania


Prognoza Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Prognoza oddziaływania
=> http://www.rpo.warmia.mazury.pl/pliki/prognoza_oddzialywania_na_srodowisko1.pdf
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO


Komunikat


 

Wprowadzenie nowych przepisów w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, spowodowało zwiększone zainteresowanie tą problematyką wśród Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowa ustawa wprowadziła m.in. zmiany procedur w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz zmiany kompetencji organów właściwych do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu IZ RPO WiM opracowała prezentację multimedialną, której celem jest upowszechnienie informacji o nowym systemie ocen oddziaływania na środowisko oraz doprecyzowanie wymagań jakie należy uwzględnić w postępowaniach w sprawie ocen oddziaływania na środowisko.


STARY SCHEMAT

Prezentacja Instytucji Zarządzającej RPO WiM (2 918 kB)

Prezentacja multimedialna - Procedura postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013. UWAGA: Opis wg starego schematu

Dodano 2008-10-23


NOWY SCHEMAT

Prezentacja Instytucji Zarządzającej RPO WiM (2 376 kB)

Prezentacja multimedialna - Procedura postępowania w sprawie OOŚ dla przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury lata 2007-2013. UWAGA: Opis wg nowego schematu

Dodano 2009-01-13 

Postępowanie administracyjne dotyczące ocen oddziaływania na środowisko


Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (5 000 kB)

Dodano 2010-01-20Dokumenty pomocne przy wypełnianiu załącznika IIA – formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ


Dokumenty pomocne przy wypełnianiu załącznika IIA – formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ

DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (112 kB)

Dodano 2010-11-15

 

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (267 kB)

Dodano 2010-11-15

 

DYREKTYWA RADY z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (100 kB)

Dodano 2010-11-15DYREKTYWA 2001/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego

Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości

Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na bszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentow środków UE

 

Interpretacja definicji niektórych kategorii projektów zawartych w załącznikach I oraz II do Dyrektywy OOŚ

 

Informacja dla Beneficjentów RPO WiM na lata 2007-2013 dot. uzyskania Załącznika 2b


Informacja dla Beneficjentów RPO WiM na lata 2007-2013 dot. uzyskania Załącznika 2b - Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 


Organem właściwym do wydania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, stanowiącego załącznik nr 2b do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 powinni załączyć Beneficjenci, którzy:
1. realizują projekt wymagający przeprowadzenia postępowania OOŚ (należący do grupy I, II), 
2. realizują projekt wymagający przeprowadzenia postępowania OON2000 (należący do grupy III),
3. realizują projekt o charakterze infrastrukturalnym, który nie został wymieniony w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ, bądź nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000. 

Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nie dołącza się do Wniosku, jeśli:
1. przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) lub tzw. projekt „miękki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna).
2. przeprowadzone zostało postępowanie OOŚ (dla przedsięwzięć z grupy I, II), w ramach którego przeprowadzono postępowanie OON2000, co zostało wyraźnie zaznaczone w uzasadnieniu decyzji środowiskowej,
3. przeprowadzone zostało postępowanie OON2000 (dla przedsięwzięć z grupy III), w wyniku którego wydano postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz decyzja, o której mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Integralną część Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 stanowi mapa w skali 1:100 000 (lub zbliżonej), ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz obszaru Natura 2000, jeżeli taki istnieje. Dołączona do Zaświadczenia mapa powinna być zweryfikowana, opatrzona podpisem i pieczęcią nagłówkową Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W celu uzyskania Zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie Zaświadczenia

Wiosek powinien zawierać:

 • informację, że przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,

 • dokładny tytuł przedsięwzięcia, dla którego występuje się o dofinansowanie,

 • dokładną informację o przedsięwzięciu*:

  • rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania,

  • rodzaju technologii,

  • rozwiązaniach chroniących środowisko,

 • liczbę potrzebnych oryginałów zaświadczenia,

 • informacje na temat postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (wraz z załączeniem kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (wraz z załączeniem decyzji określonej w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), jeśli decyzja taka została wydana. Decyzję należy poświadczyć za zgodność z oryginałem).

*dodatkowe dostarczenie informacji o przedsięwzięciu na nośniku elektronicznym lub drogą e-mailową na adres pracownika prowadzącego sprawę pozwoli (ze względu na liczbę wpływających spraw) na szybsze rozpatrzenie wniosku.

2. Mapę w skali 1:100 000, 1:50 000 lub 1:25 000 (lub w skali zbliżonej)

Beneficjenci powinni korzystać z map dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Można dołączyć również inne dostępne mapy. Na mapie powinny być zaznaczone najbliższe obszary Natura 2000 oraz lokalizacja przedsięwzięcia. 
Za oznaczenie na mapie lokalizacji przedsięwzięcia odpowiedzialny jest Beneficjent. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wykonuje załączników graficznych na potrzeby Beneficjentów

3. Należy również podać kontakt telefoniczny i/lub e-mailowy do osoby prowadzącej/odpowiedzialnej za uzyskanie zaświadczenia.

Wniosek należy składać na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. (0 89) 52-32-378; fax. (089) 52-32-405Wniosek do pobrania:

Wniosek w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej


Przydatne linki

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Sieć Natura 2000

Komisja Europejska - zakładka dotycząca Oceny oddziaływania na środowisko

 

Załączniki 2a i 2b oraz instrukcja wypełniania w ramach Wniosku o dofinansowanie projektu

Pliki do pobrania

Załącznik 2a - formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (71 kB)

Dodano 2009-06-01

Załącznik 2b – zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (38 kB)

Dodano 2009-06-01

Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (108 kB)

Dodano 2009-12-09

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1