Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramac...
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy/poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw - nr konkursu RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 marca 2019 09:00

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg


WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw


Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000 EUR [1] co daje kwotę 8 629 200,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

002 - Procesy badawcze i innowacyjne w dużych przedsiębiorstwach;

056 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami  badawczymi i innowacyjnymi,

057 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami  badawczymi i innowacyjnymi,

063 - Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią dla MŚP

064 - procesy badawcze i innowacyjne w MŚP ( w tym systemy bonów)

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć  związanej bezpośrednio z EFRR


Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR  powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- przedsiębiorstwa (MŚP i duże);

- grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże,

- konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo,


W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.


Działalność wnioskodawcy (w tym także partnerów) musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału wnioskodawcy  (w tym także partnerów) musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Warunek nie będzie spełniony w przypadku prowadzenia działalności/lokalizacji siedziby lub oddziału w tzw. wirtualnym biurze.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy


Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Wkład własny beneficjenta inny niż pieniężny nie jest dopuszczalny

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Realizacja projektu musi się zakończyć najpóźniej do 31.12.2022 r.


Przewidziane do wsparcia typy projektów:


  1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. 
  2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R). 

W ramach typu 2 możliwe będzie dofinansowanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw. 

Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności  handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji)[2]. Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane. Wyłącznie w przypadku MŚP (nie dotyczy dużych przedsiębiorstw) obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.

W przypadku projektów realizowanych przez duże firmy preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.


Projekty mogą być objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis.


Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z zasadami określonymi w następujących rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER],

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r.  w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, przy czym maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie wskazanego Rozporządzenia wynosi:Badania przemysłowe

Eksperymentalne prace rozwojowe

Studium wykonalności

Małe przedsiębiorstwo

70%

45%

70%

Średnie przedsiębiorstwo

60%

35%

60%

Duże przedsiębiorstwo

50%

25%

50%- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku przedsiębiorstw dużych, 60% w przypadku przedsiębiorstw średnich, 70% w przypadku przedsiębiorstw małych (zgodnie z definicją MŚP),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, przy czym maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie wskazanego Rozporządzenia wynosi:

  • Pomoc dla MSP na wspieranie innowacyjności (w tym uzyskanie praw wyłącznych) 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu,
  • Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne: 15% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw, 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku MSP.

Projekty, w których występuje pomoc de minimis, muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa

wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie

udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. - maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na podstawie wskazanego Rozporządzenia wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.


Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 15.30

Termin składania wniosków: od 30 kwietnia 2019 r. do 28 czerwca 2019 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2019 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2019 r.  Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/19 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 27.02.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,3146 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków

[2] Projekty kończące się etapem pierwszej produkcji będą musiały obejmować co najmniej dwa wcześniejsze poziomy gotowości technologicznej (TRL’s) wg definicji przyjętych w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. (poz. 91) w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwaRegulamin konkursu

Regulamin (PDF)


Załączniki do regulaminu konkursu

Załączniki (ZIP)Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie LSI MAKS2 (PDF)


Formularze do załącznika nr 12 do wniosku o dofinansowanie w wersji Excel:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis (XLSX)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (XLSX)


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: Pytania i odpowiedzi 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white