Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach...
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy/poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu - nr konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 26 lutego 2019 09:00

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uprzejmie prosi Wnioskodawców  składających osobiście dokumenty aplikacyjne w konkursie RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 o uzupełnienie poniżej załączonego wzoru pisma. Usprawni to proces przyjmowania i potwierdzenia złożenia  wniosków w sekretariacie  WMARR S.A.

Potwierdzenie złożenia (PDF)

Potwierdzenie złożenia (DOCX)

 


 

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 3 931 197,00 EUR [1] co daje kwotę 16 866 800,73 PLN.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spin-off i spin-out)

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)


Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 3 000 000,00 zł


Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Wkład własny beneficjenta inny niż pieniężny nie jest  dopuszczalny.

Realizacja projektu musi się zakończyć najpóźniej do 31.12.2022 r

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:


Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić
o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu

  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)

  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.

  • Modernizacja/ przebudowa, budowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do SZOOP.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.


Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania jest zgodny z zasadami określonymi w następujących rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER],

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku przedsiębiorstw średnich, 70% w przypadku przedsiębiorstw małych (zgodnie z definicją MŚP).

Projekty, w których występuje pomoc de minimis, muszą być zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w tym w szczególności z następującymi rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 - maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114) w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny). Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że wersja elektroniczna wniosku w LSI MAKS2 w dniu zamknięcia naboru musi być wysłana do godziny 15.30.

Termin składania wniosków: od 29 marca 2019 r. do 13 maja 2019 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 13 maja 2019r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2019 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Poddziałaniu 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, 30.01.2019 r., gdzie 1 EUR = 4,2905 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środkówRegulamin konkursu

Regulamin (PDF)


Załączniki do regulaminu konkursu

Załączniki (ZIP) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w systemie LSI MAKS2 (PDF)


Formularze do załącznika nr 12 do wniosku o dofinansowanie w wersji Excel:


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (XLSX)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis (XLSX)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (XLSX)


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: Pytania i odpowiedzi


 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white