Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach...
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)/poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat B PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 25 sierpnia 2017 07:30


Komunikat z 12.12.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.03.02-IP.03-28-002/17 Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w zakresie:


§ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Wszyscy Wnioskodawcy, którzy chcą przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (na własne ryzyko) rozpocząć realizację projektu (w sytuacji przewidzianej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania) powinni upubliczniać swoje zapytania ofertowe w serwisie rpo.warmia.mazury.pl w zakładce „zapytania-ofertowe-wnioskodawców”.

Zapytania upubliczniane na ww. stronie muszą spełniać następujące warunki:

1) Zapytanie ofertowe przekazywane do publikacji przez potencjalnych beneficjentów RPO WiM 2014-2020 powinno zawierać elementy określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących na dzień wszczęcia postępowania.

2) Zainteresowani powinni przesyłać materiały na 3 dni robocze przed dniem ich publikacji na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3) Materiały powinny mieć format: doc, docx lub PDF; niedopuszczalny jest format skan i JPG.

4) Do materiałów należy dołączyć krótki opis zawierający: informację czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia), kto je zgłasza oraz dane kontaktowe Wnioskodawcy (mail, telefon).

5) Za treść publikowanych materiałów odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.


Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.


Zmiany obowiązują od 12.12.2017 r.

 

Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF) - obowiązujący od 12.12.2017 r.

Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązujące od 19.09.2017 r.Komunikat z 19.09.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19.09.2017 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

- załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu: Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy złagodzenia warunków dotyczących składania zabezpieczeń projektów: warunek ustanawiania dwóch zabezpieczeń nie dotyczy projektóww których kwota dofinansowania nie przekracza 250·000 zł. Zmiana obowiązuje od 19.09.2017.

 

Archiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązywał do 11.12.2017 r.

Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązujące od 19.09.2017 r.

  WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.03.02-IP.03-28-002/17

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju – Schemat B

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000 EUR[1] co daje kwotę 8 498 600,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:150 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Realizacja projektu musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia maksymalnie 1 projektu w konkursie.


Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn;
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.


Realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A.


Dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia biznesowe, których ekonomiczną opłacalność uzasadniono w ramach projektu zrealizowanego w schemacie A (weryfikowane na etapie oceny merytorycznej).

Warunkiem otrzymania wsparcia w schemacie B będzie wykazanie wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz powiązania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa opartą o innowacyjny pomysł


W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]:
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (dot. schematu B)

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera w Sekretariacie Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (piętro pierwsze, pokój nr 114).

w godzinach 7:30 – 15:30 (tj. w godzinach pracy Sekretariatu).

Termin na dostarczenie wniosku uznaje się za zachowany, jeżeli wniosek wpłynął w wyznaczonym terminie do Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie (we wskazanych w ogłoszeniu godzinach) lub został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Poczta Polska S.A) nie później niż w dniu zakończenia naboru projektów określonym w Regulaminie (…) – decyduje data nadania.

Wnioskodawca ponosi ryzyko przesłania za pośrednictwem kuriera/operatora pocztowego/złożenia osobiście/posłańca wniosku w terminie i na właściwy adres określony w ogłoszeniu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (dwa oryginały lub oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).


Termin składania wniosków: od 27 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2018 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Poddziałaniu 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - Schemat B RPO WiM 2014-2020

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju - Schemat B wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A. www.wmarr.olsztyn.pl.

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-002/17 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz  WMARR S.A. www.wmarr.olsztyn.pl.[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 28.07.2017 r., gdzie 1 EUR = 4,2493 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środków

 


Archiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązywał do 11.12.2017 r.


Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązywały do 18.09.2017 r.


 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white