Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna RPO WiM2014-2020 Pytania i odpowiedzi
aaa
Pytania i odpowiedzi PDF Drukuj Email


1. Zgodnie z uzyskanym potwierdzeniem Ministerstwa Rozwoju, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia przykładowe wyliczenie wartości wydatków kwalifikowanych w przypadku wydatków na działania informacyjno/promocyjne lub szkoleniowe z wykorzystaniem mechanizmu cross-financingu do 10% finansowania unijnego w ramach projektu, na podstawie poniższego przykładu:

  • całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 500.000, 00 zł

  • wydatki kwalifikowalne na zakup maszyn i urządzeń: 450,000,00 zł = 90% wartości projektu

  • wydatki kwalifikowalne na działania informcyjno/promocyjne i szkoleniowe (cross-financing) 50.000,00 zł = 10% wartości projektu.

W ww. przykładzie przy założeniu finansowania unijnego w wysokości np. 49,9%, wartość finansowania unijnego całego projektu wynosi 249.500,00 zł , w tym na działania z wykorzystaniem mechanizmu cross-financingu: 24.950,00 zł. Finansowanie unijne w ramach cross-financingu nie przekracza zatem 10% finansowania unijnego w ramach projektu.

Skany pism w załączeniu

Plik (PDF)

Plik (PDF)

 

2. Jeżeli podczas realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.2.1, podczas wykonywania badań okaże się, że nie zostaną osiągnięte oczekiwane efekty i badania należy przerwać, czy w takiej sytuacji można bez konsekwencji przerwać projekt, czy będzie konieczność zwrotu otrzymanego dofinansowania?

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Ze względu na specyfikę Poddziałania (prace badawczo-rozwojowe) Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza teoretycznie zaistnienie sytuacji, gdy przerwanie prac w projekcie może się okazać uzasadnione. Niemniej jednak kwalifikowalność już poniesionych kosztów będzie w takich przypadkach każdorazowo podlegała szczegółowej analizie i ewentualnym decyzjom, co do konieczności zwrotu lub jej zaniechania.


3. W Poddziałaniu 1.2.1 dopuszcza się zakup środków trwałych (amortyzacja), które są niezbędne do wykonania badań i będą wykorzystywane wyłącznie podczas realizacji projektu. Czy po zakończeniu realizacji projektu infrastrukturę należy zutylizować?

Instytucja Organizująca Konkurs zwraca uwagę na fakt, iż wydatkiem kwalifikowanym jest amortyzacja środka trwałego, w trakcie wykorzystywania ww. środka w okresie realizacji projektu. Stawki amortyzacji muszą być zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Nie ma przepisów narzucających utylizację środka, nawet w całości zamortyzowanego.


4. W poddziałaniu 1.4.2 Powiązania kooperantów – brak możliwości realizowania działania w oparciu o przedsiębiorstwa powiązane

Zgodnie ze stanowiskiem Samorządu Województwa w sprawie warunków wsparcia w ramach Poddziałania 1.4.2, zakaz tworzenia partnerstw przez podmioty powiązane wynika z art. 33 ust.6 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i nie planuje się zmian w tym zakresie w przyszłych konkursach.

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)


5. Co to jest istotna modyfikacja projektu

Przez istotną modyfikację należy w szczególności rozumieć modyfikację dotyczącą elementów treściowych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa wnioskodawcy lub przedmiotowa projektu, lub celów projektu, mających wpływ na zmianę zakresu rzeczowego projektu; lub zmiana powodująca zmianę oceny danego kryterium.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji.


6.
Jaka jest wymagana liczba punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych

Dla konkursów ogłaszanych od 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu otrzymuje pozytywną ocenę KOP w przypadku uzyskania co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych.

W przypadku konkursów z roku 2016, obowiązuje wielkość co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowych (zgodnie z kryteriami obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursów).


7.
Jak określić rok bazowy we wskaźniku „Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”

„Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” jest to wskaźnik produktu, który zgodnie z aktualną instrukcją wypełniania wniosku jest to:

„Rok bazowy to rok, w którym rozpoczęto (w przypadku projektów rozpoczętych) lub na który zaplanowano rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu lub w przypadku wskaźnika Stan zatrudnienia – ostatni rok obrotowy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.”

Dla projektów składanych w roku 2017, w przypadku gdy w projektach mamy wskaźnik Stan zatrudnienia, a wnioskodawca istniał już w roku 2016, to rokiem bazowym powinien być rok 2016.


9. Ile lat powinny być utrzymane miejsca pracy zarówno w projektach objętych jak i nieobjętych pomocą publiczną?

Obowiązek utrzymania miejsc pracy wynika z przepisów w zakresie trwałości (art. 71 rozporządzenia 1303/2013), zaimplementowanych m.in. do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020.

Zasadniczo trwałość projektów musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. W przypadku jednak, gdy projekt podlega pod przepisy o pomocy publicznej, wtedy stosuje się odnośne temu przepisy pomocy publicznej. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną, miejsca pracy powinny być utrzymane na ww. zasadach ogólnych.

W przypadku objęcia projektu zasadami dot. pomocy publicznej, zapisy SzOOP wskazują na zastosowanie art. 14 rozporządzenia KE nr 651/2014 lub rozporządzenia KE nr 1407/2013 ws. udzielania pomocy de minimis (oraz odnośne im rozporządzenia krajowe).
Zgodnie z art. 14 rozporządzenia nr 651/2014, miejsca pracy powinny zostać utrzymane przez 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP, jednak w tym wypadku okres liczony jest od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska (art. 14 ust. 9 lit. c rozporządzenia nr 651/2014). W przypadku wsparcia uzyskanego na podstawie rozporządzenia de minimis - utrzymanie miejsc pracy odbywa się na ww. zasadach ogólnych, wynikających z art. 71 rozporządzenia 1303/2013.


10. Kwalifikowalności wydatków w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015, w spawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach RPOWiM 2014-2020.

Zgodnie z ww rozporządzeniem, odwołującym się do Rozporządzenia Komisji 651, wydatkami kwalifikującymi się są te z art. 25 ust. 3 i 4 Rozporządzenia 651.

Są to literalnie „koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane przez cały okres ich użytkowania na potrzeby projektu, za koszty kwalifikowane uznaje się jedynie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu.”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 21 lipca w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, w zakresie kosztów kwalifikowanych odsyła do art. 25 ust 3 i 4 rozporządzenia Komisji ( UE ) 651/2014. Zgodnie z Art. 25 ust. 3 rozporządzenia 651/2014 koszty kwalifikowane projektów badawczo – rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo – rozwojowej, i obejmują one między innymi koszt aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu ( art. 25 ust. 3 lit b). Przepis ten nie mówi o aparaturze i sprzęcie, ale o koszcie aparatury i sprzętu. Zakup komputerów wiąże się z nabyciem licencji i oprogramowania, które są niezbędne do korzystania z tego sprzętu. Poprzez koszty aparatury i sprzętu należy rozumieć nie tylko środki trwałe. Do kosztów aparatury i sprzętu można zaliczyć też wartości niematerialne i prawne. W takim przypadku można uznać, że jest to koszt związany z aparaturą i sprzętem. Kluczową zaś kwestią jest to, że koszt ten musi mieć bezpośredni związek z realizacją projektu ( stanowisko takie znajduje potwierdzenie w ustaleniach grupy roboczej ds. pomocy publicznej Ministerstwa Finansów i Rozwoju).


11. Pismo Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące możliwości pozyskania wsparcia ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) przez przedsiębiorców działających w sektorze leśnym (PKD 02.40.Z) w kontekście przepisów dotyczących pomocy publicznej

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)


12. Zmiana statusu przedsiębiorcy w czasie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 – interpretacja IZ RPO WiM

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)


13. Dotyczy Poddziałania 1.5.2 – możliwości wsparcia w RPO ze środków EFRR inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie stanowiska Komisji Europejskiej, w wyniku czego zostało dopuszczone wsparcie w RPO inwestycji przedsiębiorstw w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Zgodnie z definicją, przetwarzanie produktów rolnych oznacza czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, tj. produktem wymienionym w załączniku I do Traktatu (w tym np. miód pitny, przetwory z mięsa, warzyw, owoców, alkohol etylowy).

Możliwe jest zatem wsparcie następujących (przykładowych) działalności (w ramach poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020): browarnictwo, przetwórstwo miodu - np. miód pitny, przetwórstwo owocowe, warzywne, produkcja wędlin (masarnie).

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)

14. Pismo Ministerstwa Rozwoju dotyczące stosowania zasady konkurencyjności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Skan pisma w załączeniu

Plik (PDF)

15. Czy podmioty posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego mogą sporządzać opinie o innowacyjności w ramach RPO WiM 2014 – 2020?

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż podmioty posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojowego (nadany na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2008 o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej) uprawnione są do wystawiania opinii o innowacyjności w ramach RPO WiM 2014 – 2020, o ile posiadają siedzibę na terytorium RP oraz wpisują się w definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę” zgodnie z art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_1

Przydatne linki
wmarr Projekty WMARR