Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach...
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 września 2016 07:30

logo_rpo_2014_2020

Komunikat z dnia 11.10.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami w dokumentacji konkursowej, tj. Instrukcji zabezpieczenia, umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu, mogących stanowić załączniki do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16, informujemy, że powyższe zmiany mogą być wprowadzone jedynie do konkursów, w których ocena projektów nie została jeszcze zakończona. W ramach przedmiotowego konkursu (podzielonego na rundy), ocena projektów w większości z rund została zakończona, a projekty wybrane do dofinansowania. Wobec powyższego, na obecnym etapie, nie ma możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji konkursowej, a tym samym Komunikat z dnia 19.09.2017 r. dotyczący Aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu nie ma zastosowania dla projektów złożonych w VIII rundzie w ramach konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16.Komunikat z dnia 19.09.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19.09.2017 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

- załącznik nr 20 do Regulaminu konkursu: Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana dotyczy złagodzenia warunków dotyczących składania zabezpieczeń projektów: warunek ustanawiania dwóch zabezpieczeń nie dotyczy projektów, w których kwota dofinansowania nie przekracza 250 000 zł. Zmiana obowiązuje od 19.09.2017 r.

 

Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF) - obowiązujący od 19.10.2016 r.

Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązujące od 19.09.2017 r. 

Komunikat w sprawie zmian w regulaminie konkursu oraz załącznikach z dnia 19.10.2016 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19 października 2016 r. zmianie uległa dokumentacja dot. konkursu : RPWM.01.03.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


1.
W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

- § 7 ust. 3 dot. zmiany terminu zamknięcia naboru w ostatniej rundzie konkursowej,

Par. przyjmuje brzmienie: „Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 30 września 2016 r. Nabór jest organizowany w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter otwarty, jest prowadzony rundami określonymi w ust. 7. IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sposób ciągły: od 31 października 2016 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 26 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie) w godzinach 7:30 – 15:30.”


- § 7 ust. 7 dot. zmiany terminów poszczególnych rund konkursowych,

Par. przyjmuje brzmienie: „Poszczególne rundy konkursu odbywają się w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie):

- I runda : 31.10.2016 – 20.12.2016

- II runda: 21.12.2016 – 19.01.2017

- III runda: 20.01.2017 – 20.02.2017

- IV runda: 21.02.2017 – 22.03.2017

- V runda: 23.03.2017 – 24.04.2017

- VI runda: 25.04.2017 – 24.05.2017

- VII runda: 25.05.2017 – 26.06.2017

- VIII runda: 27.06.2017 – 26.07.2017”


- § 10 ust. 1 dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni,

Par. przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie, o której mowa w § 7 ust.7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków w danej rundzie. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków.”


- § 10 ust. 6 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Par. przyjmuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotną możliwość uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu.”


- § 11 ust. 3 dot. wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Par. przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP do oceny wniosków złożonych w danej rundzie o której mowa w § 7 ust. 7. Na dane posiedzenie KOP zostaną przekazane tylko te wnioski, które zostały złożone w danej rundzie konkursu. W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o dofinansowanie projektów.


- § 16 ust. – usunięto ust. 5 o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. złotych netto (tj. bez podatku od towarów i usług) poniesione przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

§ wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poniesione przez beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania tej ustawy lub

§ poniesione przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”


2. W Załączniku nr 3 do Regulaminu Instrukcja Wypełniania Załączników wprowadzono następujące zmiany:

- Część I „Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie” – w pkt. 15. „Promesa kredytowa / umowa kredytowa / promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu” dodano zapis dot. dokumentów warunkowych.

Pkt. 15 przyjmuje brzmienie: „Dla projektów realizowanych przez przedsiębiorców w przypadku założenia w Studium Wykonalności/Biznes Planie współfinansowania projektu kredytem/leasingiem, Wnioskodawca/partnerzy – jeśli dotyczy mogą dołączyć promesę/umowę kredytową lub promesę leasingu (nie dopuszcza się dokumentów warunkowych). Wartość środków, na którą wystawiono promesę kredytu/leasingu/podpisano umowę kredytową musi być spójna z wartością współfinansowania ww. środkami podaną w Studium Wykonalności/Biznes Planie – tzn. nie mniejsza niż wartość ww. środków wynikająca z Studium Wykonalności/ Biznes Planu. Jeżeli promesa nie została dołączona, dokument należy obowiązkowo dostarczyć przed podpisaniem umowy.”

- Część I dot. listy „Dodatkowych dokumentów wymaganych w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu” - uzupełniono o załącznik nr 36 Opinia o innowacyjności;

- Część IV „Wzory dokumentów” – uzupełniono o wzór załącznika nr 36 Opinia o innowacyjności .


3. W Załączniku nr 17 do Regulaminu Wzór umowy o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:

- § 15 usunięto ust. 2 (zgodnie ze zmianą dokonaną w Regulaminie Konkursu) o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto poniesione przed dniem wejścia w życie Wytycznych o których mowa w ust. 1:

§ wyłączone ze stosowania ustawy PZP, poniesione przez podmiot zobowiązany do stosowania tej ustawy lub

§ poniesione przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy PZP,

mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”


- § 15 ust. 3 – dot. zmiany numeracji ustępów w § 15

Ustęp otrzymuje brzmienie: „W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień określonych w ust. 1 i 2 , Instytucja Pośrednicząca RPO WiM uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych.”


4. W Załączniku nr 6 do Regulaminu „Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Schemat A I Schemat B wprowadzono następujące zmiany:

- część dotycząca „ Załączniki inne Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju” - uzupełniono o pytanie dot. Opinii o innowacyjności.


Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF) - obowiązujący od 19.10.2016 r.

Akrchiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązujące do 18.09.2017 r.
WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju


Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: Schemat A 1 401 144,02 EUR[1] co daje kwotę 6 086 009,16 PLN, Schemat B 8 643 980,98 EUR[1] co daje kwotę 37 545 995,78 PLN.


Kod dotyczący wymiaru zakresu interwencji:


067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spinn-off i spin-out).Maksymalny poziom dofinansowania projektu
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata.


Minimalna wartość projektu: Schemat A 20000,00 PLN, schemat B 150000,00 PLN;

Maksymalna wartość projektu: dla Schematu A i B nie dotyczy;

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: Schemat A 20000,00 PLN, Schemat B 150000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: Schemat A 150000,00 PLN, Schemat B 1000000,00 PLN.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

Schemat A: dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,

  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.


Zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w odniesieniu do Schematu A: Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie, iż przedsięwzięcie będzie opierało się o innowacyjny pomysł, który stanowić będzie przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 3 m-ce od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest zobligowany wskazać czy przeprowadzona została analiza rynku dotycząca usług doradczych i mentorskich. Beneficjent jest zobowiązany do uwzględnienia podczas wyboru Wykonawcy następujących kryteriów:

  • posiadanie doświadczenia w wykonywanych/ realizowanych usługach związanych z przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykażą się realizacją min. 10 usług związanych z przedmiotem zamówienia średniorocznie w przypadku usług

  • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  • dysponowanie (lub możliwość pozyskania) wymaganą do realizacji projektu technologią (jeśli dotyczy).

w odniesieniu do Schematu B: Realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie przedsięwzięcia biznesowe, których ekonomiczną opłacalność uzasadniono w ramach projektu zrealizowanego w schemacie A (weryfikowane na etapie oceny merytorycznej). Warunkiem otrzymania wsparcia w schemacie B będzie wykazanie wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie/rozwój firmy będącej w początkowej fazie rozwoju oraz powiązania inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa opartą o innowacyjny pomysł 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER],

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (dot. schematu A),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (dot. schematu B).


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.


Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, sekretariat pok. 114, I piętro, w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).


Termin składania wniosków: od 31 października 2016 r. (dzień otwarcia naboru w pierwszej rundzie)
do 5 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie) w godzinach 7.30 – 15.30

Konkurs jest prowadzony rundami.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków w danej rundzie określa Regulamin konkursu.


Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 lipca 2017 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia ostatniej rundy konkursu to listopad 2017 r., natomiast orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu dla wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursu to luty 2017 r.

Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru wniosków w konkursie, na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.


Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.03.02-IP.03-28-001/16 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 30.08.2016, gdzie 1 EUR = 4,3436 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środkówArchiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązywał do 18.10.2016 r.


Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązujące do 18.10.2016 r. 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white