Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Aktualności Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramac...
aaa
Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy/podziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 sierpnia 2016 07:30

logo_rpo_2014_2020

 

Komunikat z dnia 16.01.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 16.01.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu: RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest koniecznością przyspieszenia zakontraktowania środków.


Zmiany dotyczą następującego zakresu:

- dodano § 10 A „Weryfikacja wymogów formalnych”;

- dodano § 11 A „Sposób dokonywania oceny wniosków – ocena formalno-merytoryczna” ;

- dodano § 12 A „Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania”.


Zmiany obowiązują od 16.01.2017r.

Aktualny regulamin konkursu

Aktualny regulamin (PDF) - obowiązujący od 16.01.2017 r.

Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązujące od 22.11.2016 r.

 Komunikat z dnia 22.11.2016 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 r. zmianie uległa dokumentacja dot. konkursu : RPWM.01.05.02-28-IP.00-28-001/16, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:


1.·W Regulaminie konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1. 5 Nowoczesne firmy Poddziałanie 1. 5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu wprowadzono następujące zmiany:


- § 10 ust. 1 - wydłużono termin na weryfikację wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie80 dni od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków.”


- § 10 ust. 6 – wprowadzono możliwość dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

§ 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku.”


- § 11 ust. 3 wydłużono etap oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

§ 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:·„Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w·terminie 70 dni od·dnia powołania KOP.

W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków, konieczność zamówienia dodatkowych ekspertyz) może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków o·dofinansowanie projektów”.


- usunięto § 16 ust. 5 o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. złotych netto (tj. bez podatku od towarów i usług) poniesione przed wejściem w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:

§ wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, poniesione przez beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania tej ustawy lub

§ poniesione przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”


2. W Załączniku nr 17 do Regulaminu - Wzorze umowy o dofinansowanie wprowadzono następujące zmiany:


- usunięto § 15 ust. 2 (zgodnie ze zmianą dokonaną w Regulaminie Konkursu) o brzmieniu:

„Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. zł netto poniesione przed dniem wejścia w życie Wytycznych o których mowa w·ust. 1:

§ wyłączone ze stosowania ustawy PZP, poniesione przez podmiot zobowiązany do stosowania tej ustawy lub

§ poniesione przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy PZP,

mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały poniesione w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zostały należycie udokumentowane. Oznacza to co najmniej, że zaproszenie do składania ofert zostało wysłane do przynajmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, w innym przypadku do istniejących) w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.”


- § 15 ust. 3 – dot. zmiany numeracji ustępów w § 15

Ustęp otrzymuje brzmienie: „W przypadku naruszenia przez Beneficjenta warunków i procedur udzielenia zamówień określonych w·ust. 1 i 2 , Instytucja Pośrednicząca RPO·WiM uznaje całość lub część wydatków związanych z tym zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z·rozporządzeniem w sprawie korekt finansowych.”


Archiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązywał do 15.01.2017 r.

Aktualne załączniki do regulaminu konkursu

Aktualne załączniki (ZIP) - obowiązujące od 22.11.2016 r.WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ogłasza KONKURS NR RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16

na dofinansowanie projektów ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020

Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ 1 INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 15 000 000,00 EUR [1] co daje kwotę 65 454 000,00 PLN.

Kody dotyczące wymiaru zakresu interwencji:

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw tylu spin-off i spin-out)

101 - Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla

EFS, koniecznych do zadowalającego wdrożenia części przedsięwzięć związane jbezpośrednio z EFRR

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
  • grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Minimalna wartość projektu: 20 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 PLN;

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:


Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.
  • remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Przykładowy katalog produktów/ usług/ zawodów, które mogą zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego poddziałania stanowi załącznik do SZOOP.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. Uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER]:
  • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie celu tematycznego 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie: Szczegółowy opis osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu) w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114, w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS 2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks 2, Lokalny System Informatyczny).

Termin składania wniosków: od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r.
w godzinach 7.30 – 15.30

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r. o godz. 15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie będą rejestrowane, natomiast nie będą podlegały weryfikacji wymogów formalnych i pozostawione będą bez rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w Poddziałaniu 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu wraz z załącznikami (m. in. wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu). Regulamin konkursu udostępniany jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl (odnośnik: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków), Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl, WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl

Pełna dokumentacja związana z konkursem nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/16 znajduje się na stronie internetowej Programu: www.rpo.warmia.mazury.pl, Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz WMARR S.A.: www.wmarr.olsztyn.pl[1] Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono konkurs, tj. 28.07.2016, gdzie 1 EUR = 4,3636 PLN. Z uwagi na konieczność ogłoszenia naborów w PLN, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisanie umów będzie uzależnione od dostępności środkówArchiwalny regulamin konkursu

Archiwalny regulamin (PDF) - obowiązujący do 21.11.2016 r.


Archiwalne załączniki do regulaminu konkursu:

Archiwalne załączniki (ZIP) - obowiązujące do 21.11.2016 r.Olsztyn dn. 13.10.2016 r.

Komunikat


W związku z wątpliwościami potencjalnych wnioskodawców dotyczącymi dodatkowych załączników, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, że w przypadku projektów obejmujących remont/przebudowę zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokumentu potwierdzającego wpis budynku do ewidencji zabytków.
 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white