Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Home RPO WiM2014-2020 Dokumenty do pobrania
aaa
Dokumenty do pobrania PDF Print E-mail
There are no translations available.

logo_RPO_2014_2020_flaga.jpg

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 6.0)

Obowiązuje od: 2018-02-14
Dostępne formaty:·PDF (8 353kb)

Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 5.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmują dodanie nowych rozdziałów: „2.9. Dołączanie plików do systemu” oraz „12. Dokumentacja”, które opisują funkcjonalność systemu dostępną we wszystkich projektach, jakie realizuje beneficjent.

Nowa funkcjonalność to rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu beneficjent znajdzie wszystkie pliki powiązane z dokumentami projektowymi (m.in. wnioski o płatność, zamówienia publiczne, pisma i wiadomości itd.).

Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.

Wzór harmonogramu płatności XLS (41 kB


Archiwalne wersje:

PDF (7 258kb) (wersja 5.0) - obowiązywał do 13.02.2018 r.

Podręcznik Beneficjenta (wersja 5.0) został dostosowany do zmian wprowadzonych do systemu SL2014 w oknie serwisowym z dnia 16 stycznia 2018 r. Najważniejsze zmiany obejmują:

 • zablokowanie edycji pola „Wiek w chwili przystąpienia do projektu”, jeśli zostało wyliczone automatycznie;
 • dodanie pola „Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia” na formularzu EFS;
 • dokonanie modyfikacji w systemie polegającej na tym, że przy wyborze wartości „Dotacja na·rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej” w ramach pola „W tym” jest możliwa edycja pól „Data założenia działalności”, „Kwota środków przyznanych na·założenie działalności gospodarczej” i „PKD”;
 • w merytorycznie uzasadnionych przypadkach umożliwienie instytucji poprawy formularza Monitorowania uczestników projektów na jej poziomie – bez konieczności zwracania formularza do poprawy przez Beneficjenta;
 • dodanie wartości „Wsparcie z wykorzystania TIK” w polu „Rodzaj wsparcia”.

Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.


PDF (7 050kb)
 (wersja 4.0) - obowiązywał do 31.01.2018 r.

Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 3.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in.:

 • przeredagowanie rozdziału 10. Baza personelu w związku z wprowadzeniem do systemu m.in. następujących zmian: rezygnacji z modułu Planowany czas pracy, zmiany nazwy modułu Protokół odbioru na Czas pracy, możliwości przesłania i wycofania wielu formularzy Personelu projektu Czasu pracy jednocześnie, czy możliwości rejestrowania przerywanego Czasu pracy w danym dniu roboczym;

 • ujęcie w polach opisowych informacji o maksymalnej liczbie znaków możliwych do wprowadzenia;

 • dodanie informacji, w jaki sposób uzupełniać pliki przeznaczone do importu danych do systemu SL2014;

 • ujęcie informacji, że dla pól zawierających Dane teleadresowe system SL2014 używa słowników TERYT (dostępnych na stronie http://eteryt.stat.gov.pl);

 • dodanie nowego pola Uwagi w zakładce Informacje o zamówieniu oraz Informacje o kontrakcie – opis i zrzut ekranu;

 • zmiany redakcyjne w całym dokumencie.

PDF (6 383kb) (wersja 3.0) obowiązywał do 28.05.2017 r.

Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 2.0 w części opracowanej przez·Ministerstwo Rozwoju obejmują zmianę definicji personelu projektu, zawartej w rozdziale·10. Baza personelu oraz zmiany redakcyjne w całym dokumencie.

Natomiast Departament Europejskiego Funduszu Społecznego tutejszego Urzędu zaktualizował uszczegółowienia informacji dla osi·2 Kadry dla Gospodarki oraz działania·10.6·Usługi rozwojowe dla·przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o·podejście popytowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mając na·celu zwiększenie czytelności tych części Podręcznika


PDF (5 710kb)
 (wersja 2.0) obowiązywał do 23.04.2017 r.
PDF (6 740kb)
 obowiązywał do 19.02.2017 r.Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obowiązuje od: 2015-12-07
Dostępne formaty: DOCX (51kb)


Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Dokument zawiera opis oraz wskazówki dla beneficjentów, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie.

Dostępne formaty:·PDF (3 944kb)·Obowiązuje od: 2018-01-01
Dostępne formaty:·PDF (7 827kb)·Obowiązuje do: 2017-12-31Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Jest to najważniejszy - z punktu widzenia promocji i informacji - dokument, który określa, w jaki sposób będą prowadzone działania informacyjne i promocyjne związane z regionalnym programem.

Obowiązuje od: 2015-11-27
Dostępne formaty: DOC (1 524kb)Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020

Dokument opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji Funduszy Europejskich. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce.

Obowiązuje od: 2015-06-30
Dostępne formaty: PDF (2 125kb)Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Dostępne formaty:·PDF (251kb)
Dostępne formaty:·DOC (49kb)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Rozporządzenie weszło w życie 3 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2010).

Obowiązuje od: 2015-12-03
Dostępne formaty: PDF (693kb)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 dla przedsiębiorców w ramach programów regionalnych na lata 2014-2020, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Rozporządzenie weszło w życie 15 września 2015 r. (Dz. U. poz. 1377).

Obowiązuje od: 2015-09-15
Dostępne formaty: PDF (460kb)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Obowiązuje od: 2015-07-31
Dostępne formaty: PDF (693kb)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Obowiązuje od: 2015-07-31
Dostępne formaty: PDF (693kb)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Rozporządzenie weszło w życie 22 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 488).

Obowiązuje od: 2015-04-22 Obowiązuje do: 2021-06-30
Dostępne formaty: PDF (704kb)

 
 
 
 
WMARR

Our current international projects