Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Strona główna Agencja Archiwum aktualności
aaa
PDF Drukuj Email
piątek, 19 grudnia 2014 12:27

zestawienie_po_rpw_90_lecie_nn1701

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
informuje o

wznowieniu naboru wniosków o udzielenie pożyczki


Pożyczki udzielane będą na podstawie Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18 lipca 2014 r., zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.


Wnioski o udzielenie pożyczki można składać w trybie ciągłym, do momentu przekroczenia dostępnych środków w ramach PO RPW_POŻYCZKA GLOBALNA (2). WMARR S.A. w Olsztynie zamieści stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Agencji:  www.rfp.wmarr.olsztyn.pl, w sprawie wstrzymania naboru wniosków o udzielenie pożyczki.


Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania na pożyczki w ramach POŻYCZKI GLOBALNEJ wynosi 7 200 000 PLN. Pożyczki w ramach projektu udzielane są do wyczerpania tej kwoty.


Pożyczkę otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą.


Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 300 000 PLN


Maksymalne łączne zaangażowanie Agencji wobec jednego przedsiębiorcy z tytułu udzielonych pożyczek w ramach Umowy Operacyjnej - Pożyczka Globalna nie może przekroczyć kwoty 300.000 PLN na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu pożyczki.


Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

 1. przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,
 2. przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
 3. inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,
 4. tworzenie nowych miejsc pracy,
 5. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 6. zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 7. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym cele obrotowe.

Pożyczki udzielane są:

 1. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy
  de minimis, lub
 2. na warunkach rynkowych.

Pożyczki udzielane zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 września 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. nr 210, poz. 1255 z późn. zm.), oprocentowane są w wysokości 0,00% w stosunku rocznym.


Pożyczki udzielane na warunkach rynkowych, oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielenie pożyczek.


Wnioski o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami, należy składać w Sekretariacie Agencji w godz. 8:00 - 15:30 lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź przesyłką kurierską na poniższy adres:


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen Józefa Bema 3 (Sekretariat - I piętro, pokój 114)

10-516 Olsztyn


Wnioski będą podlegały ocenie według kolejności wpływu.


W przypadku wyczerpania środków w ramach POŻYCZKI GLOBALNEJ, kolejne wnioski nie będą przyjmowane, a wnioski oczekujące w kolejce nie będą poddawane ocenie, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie.


Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami sporządzony w wersji papierowej zgodnie z wzorem określonym przez WMARR S.A. w Olsztynie należy złożyć w zaklejonej kopercie. Na opakowaniu powinny znajdować się następujące dane:

 • pełna nazwa oraz adres Wnioskodawcy
 • nazwa projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”
 • program operacyjny: „Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, I Oś Priorytetowa: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.2: Instrumenty inżynierii finansowej”
 • produkt: ”PRODUKT FINANSOWY - POŻYCZKA GLOBALNA”, w ramach Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna nr 2/PG/POPW/2013/11 z dnia 18 lipca 2014 r.
 • kwota wnioskowanej pożyczki w PLN

Brak któregokolwiek z ww. elementów skutkuje nie przyjęciem lub zwrotem wniosku.


Wpływ wniosku zostanie potwierdzony stemplem Sekretariatu WMARR S.A. w Olsztynie na kopercie, w której składany jest wniosek, opatrzonym podpisem i datą oraz godziną wpływu wniosku.


Za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę i godzinę przyjęcia wniosku przez Sekretariat Agencji, przy czym w przypadku przesyłki pocztowej bądź kurierskiej uznaje się, że godziną wpływu jest godz. 15:30.


Wniosek wraz z załącznikami składany jest w formie trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron, winien być kompletnie wypełniony w sposób pozwalający go ocenić.


Wnioski nie spełniające powyższych wymogów i w przypadku istotnych braków będą odrzucone.


Informacje dotyczące zasad ubiegania się o pożyczki, oceny wniosków, oraz warunki i zasady udzielania pożyczek, w tym wydatki kwalifikowane do finansowania pożyczką określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

Regulamin udzielania pożyczek, formularz wniosku o udzielenie pożyczki oraz formularze dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, według wzorów określonych przez Agencję, a także wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji:  www.rfp.wmarr.olsztyn.pl zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (2).

Pytania prosimy kierować na powyżej podany adres lub:
e-mail:                        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.:                 89 521 12 79,    89 521 12 89       
fax:                  89 521 12 60

 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white