Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
aaa
KONKURS 01/12/1.1.7 PDF Drukuj Email


KOMUNIKAT

INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM
WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 – 2013


Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że dnia 28 czerwca 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2013 roku, poz. 714). Ustawa zmienia między innymi przepisy dotyczące procedury odwoławczej, w stopniu wymagającym od Instytucji Pośredniczącej II Stopnia aktualizacji zapisów Regulaminów naboru i oceny projektów w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W chwili obecnej trwają prace nad nowymi zapisami, zgodnymi z ww. ustawą.

IPII RPO WiM po zakończeniu prac nad wprowadzeniem zmian do dokumentów programowych wynikających z zapisów powyższej ustawy poinformuje Beneficjentów i zamieści treść Regulaminów na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce konkursy.WARMIŃSKO- MAZURSKA AGENCJA
ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE
jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia,
której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
powierzył realizację części osi priorytetowej „Przedsiębiorczość”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:

Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Konkurs ma formę zamkniętą.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/1.1.7 wynosi odpowiednio: 13 171 047,00 EUR, co daje kwotę 54 403 009,63 PLN, w tym 11 195 389,95 EUR (46 242 558,18 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 1 975 657,05 EUR (8 160 451,45 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa, na projekty podlegające zasadom udzielania pomocy publicznej, liczoną po kursie 4,1305 EUR/PLN. Z kwoty przewidzianej do rozdysponowania zostanie wyodrębniona kwota 4 000 000,00 PLN na wnioski przywrócone w wyniku ewentualnych protestów. W przypadku gdy pula na protesty nie zostanie wykorzystana, środki zostaną przesunięte na dofinansowanie ewentualnych projektów z listy rezerwowej.

Kwota przewidziana na konkurs wyrażona w PLN może ulec zmianie z uwagi na różnice kursowe. Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 50 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000,00 PLN

O wsparcie mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane:

  • projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:

- zmiany organizacyjne i procesowe,
- zmiany organizacyjne i produktowe,
- zmiany procesowe,
- zmiany produktowe.

W ramach niniejszego poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie projekty:

  • kwalifikujące się do Działania 6.1 RPO WiM Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę modernizację infrastruktury ochrony środowiska,

  • spełniające warunki wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

  • dotyczące działalności gospodarczej: związanej z produkcją produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,

  • z zakresu hotelarstwa, gastronomii,

  • dotyczące kategorii interwencji 39 energia odnawialna wiatrowa – budowa, rozbudowa, modernizacja elektrowni wiatrowych.

W ramach Poddziałania nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby/przedsiębiorcy podlegający ubezpieczeniu w KRUS.

Wsparciem zostaną objęte głównie projekty związane z nową inwestycją, w wyniku której zostaną utworzone nowe miejsca pracy lub nastąpi utrzymanie już istniejących. Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach należy złożyć osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera (liczy się data wpłynięcia) w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Generała Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, natomiast wnioski w formie elektronicznej należy przesłać za pomocą Generatora Wniosków MAKS, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl (zakładka Generator Wniosków).

Termin składania wniosków:

od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. (30 dni roboczych) 

w godzinach 8.00 - 15.30


Ostateczny termin składania
wniosków upływa 28 grudnia 2012 r. o godz.15.30. Wnioski, które wpłyną po terminie, są rejestrowane, natomiast nie podlegają ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 125 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków. Instytucja Pośrednicząca II stopnia zastrzega możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawieraRegulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/12/1.1.7 wraz z załącznikami (m. in. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu).Regulamin naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

  Regulamin naboru i oceny wniosków (376 kB)

Dodano 2012-11-14

Regulamin naboru i oceny wniosków - aktualizacja

(301 kB)

Dodano 2013-09-10


Załączniki do Regulaminu naboru i oceny wniosków

Pliki do pobrania - zatwierdzone

  Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (320 kB)

Dodano 2012-11-14

  Instrukcja wypełniania wniosku (450 kB)

Dodano 2012-11-13

  Instrukcja wypełniania załączników (1 140 kB)

Dodano 2012-11-14

  Lista sprawdzająca (325 kB)

Dodano 2012-11-14

  Karta oceny formalnej (1 418 kB)

Dodano 2012-11-14

  Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej (313 kB)

Dodano 2012-11-14

  Karta oceny merytorycznej zerojedynkowej z definicją kryteriów (303 kB)

Dodano 2012-11-14

  Karta oceny merytorycznej punktowej (1 399 kB)

Dodano 2012-11-14

  Karta oceny merytorycznej punktowej z definicją kryteriów (496 kB)

Dodano 2012-11-14

  Karta oceny strategicznej (229 kB)

Dodano 2012-11-14

  Lista sprawdzająca przed podpisaniem umowy (237 kB)

Dodano 2012-11-14

  Wzór umowy o dofinansowanie projektu (536 kB)

Dodano 2012-11-14

  Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność (220 kB)

Dodano 2012-11-14

  Wzór pełnomocnictwa (1 385 kB)

Dodano 2012-11-14

  Biznesplan (1 870 kB)

Dodano 2012-11-14


Wytyczne

Pliki do pobrania - zatwierdzone

  Wytyczne IP II dotyczące zabezpieczeń (1 906 kB)

Dodano 2012-11-14

  Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (274 kB)

Dodano 2012-11-14

  Obowiązki Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (1 072 kB)

Dodano 2012-11-14
 
 
WMARR

Punkt Informacyjny

punkt_info_54
Pytania_bledy_white