Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Home
aaa
Rozliczanie projektu - wniosek o płatność PDF Print E-mail
There are no translations available.

 18.01.2012r.

Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2011, Nr 298, poz. 1768) wszystkie odsetki powstałe na skutek realizacji projektu tj.:

 • odsetki od przekazanych w formie zaliczki środków zgromadzonych przez Beneficjenta na wyodrębnionym rachunku do obsługi projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
 • odsetki od zwrotów środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanych z naruszeniem procedur właściwych dla realizacji wydatków w ramach danego programu lub projektu, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • odsetki od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki,

zarówno w części odpowiadającej finansowaniu z budżetu środków europejskich, jak i z budżetu państwa winny być przekazywane przez Beneficjenta na rachunek instytucji, z którą Beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu (w przypadku poddziałań 1.1.5-1.1.9 na rachunek Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie o nr 50 1020 3541 0000 5902 0152 1061).

W tytule przelewu zawierającego zwrot  odsetek należy podać:

 • numer wniosku o płatność lub numer projektu;
 • rok, w jakim przekazane zostały środki, których zwrot odsetek dotyczy;
 • w przypadku dokonania zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w  umowie o dofinansowanie, numer decyzji;
 • rodzaj odsetek (bankowe, podatkowe);
 • kwoty zwrotu odsetek w podziale na odsetki od środków UE i BP,
Opis przelewu jak i zasady zwrotu należności głównej dokonywany jest zgodnie z dotychczasowymi zapisami umowy.

 


 

KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI ws. zamówień publicznych

W  związku z Komunikatem Komisji Europejskiej  dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02), Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – IP II  uprzejmie przypomina beneficjentom poddziałań 1.1.5 – 1.1.9 o konieczności  upubliczniania informacji w zakresie zapytań ofertowych, w tym o umieszczaniu na swojej stronie internetowej (w przypadku jej posiadania) zapytań ofertowych dotyczących planowanych w projekcie zakupów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług, dostaw lub robót budowlanych.

Pobierz

KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI

dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (.pdf)

(2006/C 179/02)

 


Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przypomina, iż płatności w przypadku wydatków kwalifikowalnych mogą być dokonane wyłącznie w poniższych formach:

 

 • przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą ,
 • kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności,
 • gotówką zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz. U. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie uprzejmie informuje, że ulega zmianie wzór adnotacji /pieczątki, który jest umieszczany na przedniej stronie oryginału faktury/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej .

Aktualna adnotacja otrzymuje brzmienie:

Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”

Faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej składane do W-MARR S.A. w ramach wniosków o płatność od 01.04.2010 winny posiadać adnotację/pieczątkę w powyższym brzmieniu.

 


Komunikat Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
z dnia 5 stycznia 2011 r.
dotyczący zmian w umowach o dofinansowanie projektów
w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej 
(Dz. U z 17 grudnia 2010 Nr 238 poz. 1578)

W związku ze zmianą stawki podatku VAT wprowadzoną Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 17 grudnia 2010 Nr 238 poz. 1578), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że dla konkursów ogłoszonych przed dniem 01 stycznia 2011 r. stosowane będą stawki podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 

IZ dopuszcza możliwość zmiany stawki podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 17 grudnia 2010 Nr 238 poz. 1578) w konkursach ogłoszonych przed dniem 01 stycznia 2011 jedynie przy jednoczesnym zachowaniu kwoty brutto kosztów kwalifikowanych. W przypadku wzrostu kwoty kategorii wydatków brutto kosztów kwalifikowanych, powstała różnica zostanie uznana za koszt niekwalifikowany.

Dla konkursów ogłaszanych od 01 stycznia 2011 r. stosowane będą stawki podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U z 17 grudnia 2010 Nr 238 poz. 1578).
Komunikat

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. niniejszym informuje, że nie jest obowiązkowe składanie przez beneficjentów poddziałań 1.1.5 – 1.1.9 nowego załącznika - Harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach projektu.

 


KOMUNIKAT

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca

Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013

informuje, że

na podstawie art. 101 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie oraz decyzji o dofinansowanie.


17.09.2009r.

KOMUNIKAT INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

RPO WiM na lata 2007-2013

W związku z licznymi pytaniami w sprawie dostarczania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stwierdzającej możliwość odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu z właściwej Izby Skarbowej na podstawie art. 14-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Instytucja Zarządzająca RPO WiM informuje, że beneficjenci mają obowiązek składania ww. interpretacji wyłącznie wraz z wnioskiem o płatność końcową oraz na koniec okresu trwałości projektu.


19.08.2009r.

W związku z dodaniem we Wniosku o płatność punktu 9a, Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem – informujemy, iż jest to pole wypełniane przez Beneficjenta.

Należy w nim podać kwotę poniesionych przez Beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowanych – jeśli projekt zakładał również wydatki niekwalifikowane.)


 

30.05.2009r.

W związku z komunikatem przesłanym w dniu 27.05.2009 do użytkowników przez Zespół Generatora Wniosków MAKS, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – IP II niniejszym informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze możliwości składania wniosków o płatności zaliczkowe dla dotychczas zawartych umów w poddziałaniach 1.1.5, 1.1.7 i 1.1.9.

Procedury i dokumenty dotyczące ubiegania się o zaliczki są w opracowywaniu, o ich zatwierdzeniu niezwłocznie poinformujemy odrębnym komunikatem.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku umów juz podpisanych aby wnioskować o płatność zaliczkową konieczne będzie aneksowanie umowy.


 

04.05.2009r.

Uwaga beneficjenci poddziałań 1.1.5, 1.1.7 i 1.1.9!

Informujemy, że w przypadku składania wniosku o płatność (również samej części sprawozdawczej) przez beneficjentów poddziałań wdrażanych przez IP II – Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, wymagane jest wysłanie w generatorze wniosków płatniczych elektronicznej wersji wniosku oraz wysłanie do WMARR S.A. wersji papierowej wniosku (1 egzemplarz).

Prosimy o wysłanie do WMARR S.A. wersji papierowych wniosków również tych beneficjentów, którzy złożyli już wnioski o płatność/części sprawozdawcze w formie samych wersji elektronicznych!


Komunikat

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż zgodnie z zatwierdzoną dnia 03.08.2010 Instrukcją do wniosku o płatność:

W przypadku Wniosku o płatność składanego do IP II wymagane jest, aby minimalna wnioskowana kwota wypłaty (bądź rozliczana w przypadku wniosków rozliczających zaliczkę) wynosiła 25.000,00 PLN. Niniejsza zasada nie dotyczy wniosków o płatność końcową.


 
 
 
 
WMARR

Our current international projects