Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij
Home
aaa
Ocena oddziaływania na środowisko - wytyczne i załączniki - dla konkursów z 2008r. PDF Print E-mail
There are no translations available.Wnioskodawcy Poddziałań 1.1.5, 1.1.7 oraz 1.1.9 RPO WiM 2007-2013

W nawiązaniu do przesłanego do Państwa pisma z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie dostarczenia dokumentów dotyczących przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Poddziałań:

  • 1.1.5 Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
  • 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii,
  • 1.1.9 Inne inwestycje dla przedsiębiorstw

prosimy przede wszystkim o wypełnienie i dostarczenie załącznika IA i/lub załącznika IB do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych znajdujących się na stronie internetowej www.wmarr.olsztyn.pl (dostarczenie wymienionych dokumentów związane jest z zakresem realizowanej inwestycji). Jednocześnie przy wypełnianiu wspomnianych załączników prosimy o kierowanie się zapisami Instrukcji wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ dostępnej na naszej stronie internetowej.

Prosimy o dostarczenie wspomnianych dokumentów w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

W przypadku Wnioskodawców zobowiązanych do dostarczenia załącznika IB prosimy o wskazanie, w jakim terminie możliwe będzie dostarczenie przedmiotowego dokumentu.


Ocena Oddziaływania na Środowisko – Wytyczne i Załączniki

Pliki do pobrania - zatwierdzone

Informacja o zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć realizowanych przez wnioskodawców osi 1 Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 poddziałania 1.5, 1.7, 1.9 (1,00 MB) - NOWOŚĆ!!!
Dodano 2008-09-17

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (366 kB)
Dodano 2008-08-18

Załącznik Ia (75 kB)
Dodano 2008-08-18

Załącznik Ib (32 kB)
Dodano 2008-08-18

Załącznik II - Instrukcja wypełniania formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (93 kB)
Dodano 2008-08-18

Dyrektywa 2001/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (182 kB)
Dodano 2008-09-01

Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (87 kB)
Dodano 2008-09-01

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (124 kB)
Dodano 2008-09-01

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (104 kB)
Dodano 2008-09-01

 
 
 
 
WMARR

Our current international projects