Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk± Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl±darce. Zamknij
PO?YCZKA INWESTYCYJNA Z PREMI? - NOWO??

Po?yczka Inwestycyjna z Premi?

to atrakcyjne ?ród?o wsparcia dla przedsi?biorców (M?P) na ich rozwój

oprocentowanie ju? od 0,463% w skali roku

bez op?at i prowizji zwi?zanych z udost?pnieniem i obs?ug? po?yczki


Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 29 maja 2017 r. podpisa? umow? z Zarz?dem Województwa Warmi?sko-Mazurskiego o finansowanie realizacji Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjno?ci przedsi?biorstw przez instrumenty finansowe” w zakresie zarz?dzania funduszem funduszy i wdra?ania instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie udzielane w ramach Projektu ma przede wszystkim na celu niwelowanie luki finansowej w dost?pie do finansowania zewn?trznego, tj. motywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania dzia?a? maj?cych na celu stabilizacj? rynkow? przedsi?biorstwa, jego rozwój, rozbudow? oraz popraw? potencja?u konkurencyjnego, a tak?e inwestowanie w rozwój istniej?cej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsi?biorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane b?dzie na tworzenie efektu zach?ty – pomoc finansow? otrzymaj? w szczególno?ci projekty o wysokim stopniu innowacyjno?ci, oparte o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, wp?ywaj?ce na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, ?ywno?? wysokiej jako?ci i ekonomia wody.

Nast?pnie Warmi?sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie w dniu 12 czerwca 2018 r. zawar?a z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie jako Menad?erem Funduszu Funduszy Umow? Operacyjn?, na podstawie której pe?ni rol? Po?rednika Finansowego w celu realizacji zadania wdro?enia i zarz?dzania Instrumentem Finansowym "Po?yczka Inwestycyjna z Premi?".

Po?yczki Inwestycyjne z Premi?, zwane tak?e PIzP lub po?yczki, udzielane s? przez Po?rednika Finansowego ze ?rodków Funduszu Funduszy udost?pnionych przez Menad?era Funduszu Funduszy w wys. 15 mln z? pochodz?cych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjno?ci przedsi?biorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddzia?anie 1.5.3 Wzrost konkurencyjno?ci przedsi?biorstw (IF) oraz wk?adu w?asnego Po?rednika Finansowego w wys. 3,75 mln z?.

Planowane rezultaty: liczba przedsi?biorstw (M?P) otrzymuj?cych wsparcie – 54

 

Szczegó?owe informacje nt. zasad i warunków udzielania PIzP znajd? Pa?stwo w Regulaminie udzielania PIzP. 

  

Kontakt:

Warmi?sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
10-516 Olsztyn
Plac Gen Józefa Bema 3
 
www.rfp.wmarr.olsztyn.pl
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
 
tel.: 89 521 12 79,  89 521 12 89
fax: 89 521 12 60wersja do druku
Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Pl. Gen. Józefa Bema 3 pokój nr 15, tel. 89 521 12 79/89, fax 89 521 12 60
www.wmarr.olsztyn.pl, e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl